คอร์สอบรมออนไลน์ ครบเครื่อง เรื่องการบริหารสำหรับผู้จัดการ

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ครบเครื่อง เรื่องการบริหารสำหรับผู้จัดการ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- ทักษะการบริหารจัดการด้านต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก การพัฒนาให้ผู้จัดการมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิผล ครอบคลุมทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง จะทำให้องค์กรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมสำหรับการแข่งขันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
- การบริหารจัดการของผู้จัดการในการประยุกต์ใช้ในแต่ละเรื่องนั้นมีความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละทักษะและสามารถนำมาใช้ร่วมกันในแต่ละสถานการณ์ ทำให้การเรียนรู้ได้ครอบคลุมความหมายของการจัดการได้ครบถ้วน จะทำให้การประยุกต์ใช้ของผู้จัดการเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพราะผู้จัดการเป็นผู้ที่รู้สถานการณ์ของตัวเอง รู้จักทีมงาน เข้าใจปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด จึงเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการนำเครื่องมือการบริหารจัดการในแต่ละด้าน ประยุกต์ใช้ให้ถูกต้อง ก็จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ


วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์กับผู้จัดการในการฝึกฝนการวิเคราะห์ การประเมิน การกำหนดและการคัดเลือกวิธีการบริหารจัดการที่เป็น Style และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้ด้วยตัวเอง พร้อมที่จะกลับไปเผชิญกับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเต็มที่
เพื่อให้ผู้จัดการได้มองเห็นภาพกว้างของการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เป็นจริงของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การเรียนรู้และเข้าใจโลกยุคใหม่ (VUCA World)
 หลักการบริหารสถานการณ์วิกฤต (Crisis Management)
 หลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 หลักการบริหารโดยวัตถุประสงค์ (MBO)
 หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
 หลักการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
 หลักการบริหารบุคลากร (Staff Management)
 Workshop : การประยุกต์ใช้หลักการบริหารของตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 การเรียนรู้และเข้าใจโลกยุคใหม่ VUCA World
    3 หลักการบริหารสถานการณ์วิกฤต Crisis Management
    4 หลักการบริหารความเสี่ยง Risk Management
    5 หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management
    6 หลักการบริหารโดยวัตถุประสงค์ MBO
    7 หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management
    8 หลักการบริหารความขัดแย้ง Conflict Management
    9 หลักการบริหารบุคลากร Staff Management
    10 workshop
    11 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ครบเครื่อง เรืองการบริหารสำหรับผู้จัดการ เรื่องการบริหารสำหรับผู้จัดการผู้จัดการ