คอร์สอบรมออนไลน์ ความเหมือนและความต่างของโค้ช (Coach) และพี่เลี้ยง (Helper)

(Coach & Helper)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ความเหมือนและความต่างของโค้ช (Coach) และพี่เลี้ยง (Helper)

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- โค้ชและพี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญหลักการ กระบวนการ และเทคนิคการโค้ช แล้วจะทำให้การสอน ดูแล ช่วยเหลือ ทีมงานเกิดประโยชน์สูงมาก เพราะเป็นการทำให้ทีมงานมองเห็นศักยภาพของตัวเอง ยอมรับในข้อจำกัดที่ควรปรับปรุง ค้นหาวิธีการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง และยินดีลงมือปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
- การเรียนรู้เพื่อใช้บทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยง มากขึ้นในการพัฒนาทีมงานนั้น จำเป็นที่ต้องเข้าใจ หลักการการโค้ชในแบบต่างๆ เพื่อทำให้การประยุกต์ใช้เหมาะสมกับ เรื่องที่จะโค้ชและช่วยเหลือทีมงาน


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความเหมือนและความแตกต่างของหลักการโค้ชและพี่เลี้ยงที่มีจุดมุ่งเน้นต่างกัน จะเกิดผลลัพธ์ที่ต่างกันอย่างไร ทำให้สามารถนำไปปรับใช้กับทีมงานที่มีความแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง ของวิธีการโค้ชและการคอยช่วยเหลือในฐานะพี่เลี้ยง ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
บทบาทของโค้ช Coach VS บทบาทพี่เลี้ยง Helper
 ความเหมือนและความแตกต่างของ Coaching & Feedback
 การใช้คำถามชวนคิด และ คำถามช่วยคิด
 การมุ่งเน้นค้นหาศักยภาพ และ การวิเคราะห์สาเหตุ
 การเข้าอกเข้าใจ Empathy กับ ความเห็นอกเห็นใจ Sympathy
 Workshop : การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 บทบาทของโค้ช Coach V S บทบาทพี่เลี้ยง Helper
    3 ความเหมือนและความแตกต่างของ Coaching & Feedback
    4 การใช้คำถามชวนคิด และ คำถามช่วยคิด
    5 การมุ่งเน้นค้นหาศักยภาพ และ การวิเคราะห์สาเหตุ
    6 การเข้าอกเข้าใจ Empathy กับ ความเห็นอกเห็นใจ Sympathy
    7 workshop
    8 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ความเหมือนและความต่างของโค้ช (Coach) และพี่เลี้ยง โค้ชพี่เลี้ยง