หลักสูตร ความเหมือนและความต่างของโค้ช (Coach) และพี่เลี้ยง (Helper)

(Coach & Helper)

หน้าแรก / VDO Online Course / ความเหมือนและความต่างของโค้ช (Coach) และพี่เลี้ยง (Helper) (Coach & Helper)

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant)

  ขอใบเสนอราคา VDO หลักสูตรนี้

VDO หลักสูตร 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- โค้ชและพี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญหลักการ กระบวนการ และเทคนิคการโค้ช แล้วจะทำให้การสอน ดูแล ช่วยเหลือ ทีมงานเกิดประโยชน์สูงมาก เพราะเป็นการทำให้ทีมงานมองเห็นศักยภาพของตัวเอง ยอมรับในข้อจำกัดที่ควรปรับปรุง ค้นหาวิธีการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง และยินดีลงมือปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
- การเรียนรู้เพื่อใช้บทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยง มากขึ้นในการพัฒนาทีมงานนั้น จำเป็นที่ต้องเข้าใจ หลักการการโค้ชในแบบต่างๆ เพื่อทำให้การประยุกต์ใช้เหมาะสมกับ เรื่องที่จะโค้ชและช่วยเหลือทีมงาน


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความเหมือนและความแตกต่างของหลักการโค้ชและพี่เลี้ยงที่มีจุดมุ่งเน้นต่างกัน จะเกิดผลลัพธ์ที่ต่างกันอย่างไร ทำให้สามารถนำไปปรับใช้กับทีมงานที่มีความแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง ของวิธีการโค้ชและการคอยช่วยเหลือในฐานะพี่เลี้ยง ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
บทบาทของโค้ช Coach VS บทบาทพี่เลี้ยง Helper
 ความเหมือนและความแตกต่างของ Coaching & Feedback
 การใช้คำถามชวนคิด และ คำถามช่วยคิด
 การมุ่งเน้นค้นหาศักยภาพ และ การวิเคราะห์สาเหตุ
 การเข้าอกเข้าใจ Empathy กับ ความเห็นอกเห็นใจ Sympathy
 Workshop : การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1. แนะนำ 02:58 นาที
    2. บทบาทของโค้ช Coach V S บทบาทพี่เลี้ยง Helper 06:06 นาที
    3. ความเหมือนและความแตกต่างของ Coaching & Feedback 06:26 นาที
    4. การใช้คำถามชวนคิด และ คำถามช่วยคิด 06:49 นาที
    5. การมุ่งเน้นค้นหาศักยภาพ และ การวิเคราะห์สาเหตุ 06:02 นาที
    6. การเข้าอกเข้าใจ Empathy กับ ความเห็นอกเห็นใจ Sympathy 05:58 นาที
    7. workshop 02:11 นาที
    8. สรุป 02:19 นาที