คอร์สอบรมออนไลน์ คิดเชิงระบบ คิดวิเคราะห์เหตุผล มุ่งสู่เป้าหมาย

(Systematic Thinking and Analytical Thinking)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / คิดเชิงระบบ คิดวิเคราะห์เหตุผล มุ่งสู่เป้าหมาย

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
   การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์เชิงเหตุผล เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้บุคลากรสามารถเอาชนะปัญหา อุปสรรคในการทำงานแล้วมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยเครื่องมือด้านการคิดประเภทต่างๆ ที่จำเป็นและสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีระบบ
การเชื่อมโยงการคิดประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน จะทำให้การทำงานมีประสิทธิผลมากกว่าการคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว ดังเช่น...
   การประยุกต์ใช้และพัฒนาหลักการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) และการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล (Logical Thinking) ในการทำงานในเรื่องต่างๆ โดยการเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองที่แบ่งออกเป็นสมองส่วนคิดวิเคราะห์ (Prefrontal Cortex) และสมองส่วนของอารมณ์ที่โต้ตอบกับสิ่งเร้า (Limbic System) จะทำให้สามารถบริหารจัดการอารมณ์แล้วกระตุ้นสมองส่วนคิดได้มากขึ้น
ประเด็นสำคัญที่บุคลากรยังไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นเพราะมีแนวความคิดที่เป็นเชิงลบ (หลุมพราง) กับการทำงาน ไม่ได้ใช้หลักคิดประเภทต่างๆ อย่างเต็มที่ ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นหากพัฒนาบุคลากรได้สามารถใช้หลักการคิดได้อย่างถูกต้องแล้ว ย่อมทำให้การแก้ไขปัญหาเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและบรรลุเป้าหมายขององค์กร


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักคิดเชิงระบบและการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลไปประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดด้านต่างๆ กับกิจกรรมและปฏิบัติการทดลองใช้จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนนำหลักการคิดที่ได้เรียนรู้สร้างเป็นกระบวนการคิดที่มีประสิทธิผลของตัวเองได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองในการคิดด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามที่องค์กรต้องการ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักการที่สำคัญ
1) สูตรชีวิต E + R = O
  ? เอาชนะสิ่งเร้าภายนอก
  ? Event + Response = Outcome
  ? สิ่งเร้า + การตอบสนอง = ผลลัพธ์
2) แม่แบบการสื่อสาร (การทำงานของสมอง)
  ? เข้าใจกลไก การทำงาน ของความคิด และ อารมณ์
  ? เข้าใจสมองที่มีตัวกรอง การลบทิ้ง บิดเบือน เหมารวม ข้อมูลที่เข้าสู่สมอง
  ? มีความฉลาดทางอารมณ์สูงขึ้น จากการเข้าใจตนเอง และ ผู้อื่น
  ? ยอมรับ และ เข้าใจ ความแตกต่างของผู้อื่น ส่งผลต่อการคิดเชิงระบบและเหตุผลที่มี ประสิทธิภาพ
3) การทำงานของสมองส่วนหน้าและหลัง
  ? เข้าใจถึงสมองส่วนหน้า ที่เป็นความคิด เหตุและผล และ สมองส่วนหลัง เป็น อารมณ์ ความจำ
  ? เรียนรู้ที่จะปรับจุดโฟกัสตนเองเพื่อให้มาใช้สมองส่วนหน้ามากขึ้น
เนื้อหา
1) การคิดแก้ปัญหา คิดอย่างผู้ชนะ (At Cause/ Winning Mindset)
  ? คิดอยากแก้ปัญหา
  ? มีความรับผิดชอบ และ มีความเป็นเจ้าของ ปัญหา
  ? ไม่โทษตนเอง ผู้อื่น หรือ สถานการณ์
2) การคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลพิชิตปัญหา (Analytical Thinking)
  ? ประโยชน์ของการคิดเชิงวิเคราะห์
  ? กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
  ? เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์ 5 Why, ผังก้างปลา
3) การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
  ? หลักการสำคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์
  ? กฎของการคิดเชิงสร้างสรรค์
  ? Workshop: การคิดสร้างสรรค์
4) การพัฒนาหลักการคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย (Strategic Thinking)
  ? การใช้ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
  ? การตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (SMART Goal)
5) การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) ในการแก้ปัญหา
  ? สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
  ? หลักการของการคิดเชิงระบบ
  ? องค์ประกอบสำคัญที่ก่อกำเนิดเป็นระบบ
6) การคิดอย่างมีเหตุผล (Logical Thinking) พิชิตเป้าหมาย
  ? หลักการสำคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล
  ? ประโยชน์ของการคิดอย่างมีเหตุผล
  ? สรุปแนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
  ? หลักการคิดเพื่อพิชิตปัญหา อุปสรรคสู่เป้าหมาย
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 สูตรของชีวิต E+R = O
    3 แม่แบบการสื่อสาร
    4 สมองส่วนหน้าและหลัง และ 6 ประเภทความคิด
    5 การคิดประเภทที่ 1 ความคิดของผู้ชนะ
    6 การคิดประเภทที่ 2 การคิดวิเคราะห์
    7 การคิดประเภทที่ 3 การคิดสร้างสรรค์ และ การคิดประเภทที่ 4 การคิดกลยุทธ์
    8 การคิดประเภทที่ 5 การคิดเชิงระบบ และ 6 การคิดด้วยเหตุผล


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : คิดเชิงระบบ คิดวิเคราะห์เป้าหมาย