คอร์สอบรมออนไลน์ ทักษะการนำเสนอสำหรับผู้เริ่มนำเสนอ

((Presentation Skill Development))

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ทักษะการนำเสนอสำหรับผู้เริ่มนำเสนอ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
? การนำเสนอเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ดีกับหน่วยงาน/เพื่อนร่วมงาน ในการทำงานทุกตำแหน่ง มีการนำเสนออยู่ตลอดเวลา หากพนักงานมีทักษะในการนำเสนอ ก็จะช่วยให้พนักงานมีความ  มั่นใจในการสื่อสารนำเสนอ
? ในขบวนการนำเสนอ มี 3 งานหลักๆ หาก คือ การวางแผนเตรียมการ , การออกแบบรูปแบบและสื่อการนำเสนอ และ การนำเสนอในวันที่นำเสนอ ควรเตรียมการ ในการนำเสนอ โดยให้ความสำคัญใน 5 เรื่องหลัก ดังนี้
   o วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในการนำเสนอ
   o ผู้ฟังเป็นใคร? ต้องการอะไร?
   o ออกแบบเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟัง
   o การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมของเนื้อหา วัตถุประสงค์ และ ตามคุณลักษณะของผู้ฟัง
   o วิธีการนำเสนอที่แสดงความเป็นตัวตนของผู้นำเสนอ


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการ และกระบวนการ เตรียมการในการนำเสนอ และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงาน เพื่อการนำเสนออย่างมีระบบ
เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบการนำเสนอ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานในแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
โอกาสในการนำเสนอ
นิยามการนำเสนอที่ดี 
ขบวนการนำเสนอ
จุดประสงค์ของการนำเสนอ
ทักษะสำคัญ ในการนำเสนอ
การดำเนินการนำเสนอ
Workshop : กำหนดแนวทางการนำเสนอใน Style ของตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 คุณนำเสนอในโอกาสใด
    3 นิยามการนำเสนอที่ดี กรอบความคิด คือ
    4 ขบวนการนำเสนอ
    5 จุดประสงค์ของการนำเสนอ
    6 การออกแบบนำเสนอ
    7 ทักษะสำคัญ ในการนำเสนอ
    8 การดำเนินการนำเสนอเนื้อหา Perform
    9 workshop
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : นำเสนอPresentationSkill