คอร์สอบรมออนไลน์ ทักษะการบริหารโครงการ

(Project Management)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ทักษะการบริหารโครงการ

คอร์ส 1.30 ชั่วโมง
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
     การที่องค์กรหนึ่งๆจะทำโครงการใดโครงการหนึ่ง ผู้บริหารองค์กรย่อมมุ่งหวังให้โครงการนั้นดำเนินการจนแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายภายใต้ข้อกำหนดทางด้าน งบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลา และมาตรฐาน ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งในโครงการหนึ่งๆ มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งฝ่ายที่มีหน้าที่ดำเนินและผลักดันโครงการ และฝ่ายที่มีหน้าที่สนับสนุนส่วนต่างๆของโครงการ ดังนั้นโครงการจึงต้องมีผู้บริหารที่มีความสามารถและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม โครงการนั้นๆจึงจะมีโอกาสประสบผลสำเร็จตามที่ผู้บริหารองค์กรตั้งเป้าหมายไว้
     โครงการทุกโครงการต่างมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลารวมถึงมาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารแต่ละองค์กรตั้งเป้าหมายไว้ แต่ในความเป็นจริงการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของโครงการย่อมมีโอกาสเจออุปสรรคและปัญหาทั้งที่คาดการณ์ไว้และที่ไม่ได้คาดการณ์ ดังนั้นถ้าผู้บริหารโครงการไม่มีทักษะและเครื่องมือเตรียมพร้อมไว้สำหรับรับมือ โครงการนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวหรือแม้จะดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จแต่ก็อาจจะไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านต่างๆที่ผู้บริหารองค์กรตั้งเป้าหมายไว้
     ไม่ว่าโครงการที่จะดำเนินการนั้นจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก การพัฒนาทักษะในการบริหารโครงการจะช่วยทำให้ผู้บริหารโครงการสามารถเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานให้แล้วเสร็จ เพราะมีการใช้สมรรถนะ (Competency) / ศักยภาพของผู้ดำเนินการในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทักษะความเป็นผู้นำ , ทักษะการสื่อสาร , การบริหารจัดการ , การแก้ปัญหาและตัดสินใจ และส่งผลต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ รวมทั้งการเรียนรู้เครื่องมือต่างๆและนำไปฝึกฝนใช้งานจะช่วยทำให้การบริหารโครงการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสประสบผลสำเร็จตามที่ผู้บริหารตั้งเป้าหมายไว้
     นอกจากความรู้และทักษะเกี่ยวกับการบริหารโครงการแล้ว ... กรอบความคิด (Mindset)ที่ดี เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่ผู้บริหารโครงการควรได้รับการพัฒนา เนื่องจากหลายๆครั้งที่ต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรค หรือเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่ผู้บริหารโครงการกลับไม่สามารถจัดการหรือรับมือกับเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วดำเนินการให้คลี่คลายเนื่องจากกรอบความคิดของตัวเขาเองเช่น.....
     พฤติกรรมหรือคำพูดที่พนักงานแต่ละคนแสดงออกมา...เกิดจากกรอบความคิด(Mindset)ที่เขามีต่อเรื่องนั้นๆ ซึ่งกรอบความคิดมาจาก ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ ที่สะสมมาจากอดีตของแต่ละบุคคล ...... ดังนั้น การพัฒนาผู้รับผิดชอบงานโครงการโดยให้ความรู้ หรือเทคนิคต่างๆ อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืนถ้าพนักงานยังคงใช้กรอบความคิดแบบเดิม การสร้างกรอบความคิดที่ดีโดยสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ(โครงการ) Ownership Mindset จึงมีความสำคัญเช่นกัน

วัตถุประสงค์
พัฒนาทักษะต่างๆที่สำคัญที่ใช้ในการบริหารงาน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดทักษะดังกล่าวให้กับทีมงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ รวมทั้งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่ระดับสูงในอนาคต
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นและเข้าใจสภาพปัญหาหรืออุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่ในโครงการ และปรับมุมมองใหม่ต่ออุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้พร้อมรับมือได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากรอบความคิดของการเป็นเจ้าของ(โครงการ)หรือ Ownership Mindset เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในการทำโครงการมากขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
กระบวนการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการบริหารโครงการ
ทำอย่างไรให้โครงการบรรลุผลตามเป้าหมายด้านเวลา คุณภาพและงบประมาณ

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 90-120 นาที
    1 แนะนำหลักสูตร
    2 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานโครงการ
    3 ภาพรวมของการบริหารโครงการ
    4 ทำความรู้จักวงจรชีวิตของโครงการ Project Life Cycle
    5 บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในโครงการ
    6 กับดักทางความคิดของการบริหารโครงการไม่สำเร็จตามที่เป้าหมาย
    7 Workshop I สร้างแนวคิดของการเป็นผู้บริหารโครงการที่ดี
    8 การบริหารโครงการ
    9 กระบวนการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพิชิตเป้าหมาย
    10 ทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับทรัพยากรโครงการ
    11 องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนงาน
    12 การวางแผนด้วย Milestone
    13 การวางแผนงานตามช่วงเวลาต่างๆ
    14 หลักการแตกรายละเอียดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
    15 การจัดผังโครงการและผังแจกแจงความรับผิดชอบ
    16 หลักการทำงานเป็นทีมในรูปแบบต่างๆ
    17 บทบาทของผู้บริหารโครงการในการบริหารและจูงใจทีมงาน
    18 การวางแผนงานโครงการด้วยหลัก 5W 2H
    19 GRANTT CHART (ตัวอย่าง)
    20 Risk Analysis and Management การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงในโครงการ
    21 ตารางจัดการความเสี่ยง
    22 Workshop II พัฒนาทักษะการวางแผนโครงการของตัวเอง
    23 การบริหารจัดการวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
    24 Money ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการจัดเตรียมงบประมาณให้เกิด Smooth Cash Flow
    25 หลักการในการ Monitor โครงการที่มีประสิทธิภาพ
    26 การติดตามความคืบหน้าของแผนงาน
    27 การแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์และการกล้าตัดสินใจ
    28 เคล็ดลับสำหรับการประชุมที่มีคุณภาพ
    29 ประเด็นที่สำคัญในการดำเนินงานช่วงปิดโครงการ
    30 การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติ
    31 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : บริหารโครงการผู้รับผิดชอบ