คอร์สอบรมออนไลน์ ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพและสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน

(Supervisory Skill and Ordering and Delegation and Monitoring)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพและสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน

คอร์ส 30 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง

หลักการและแนวความคิด
   หัวหน้างานนับว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญ เพราะเป็นผู้ใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด ซึ่งงานส่วนใหญ่จะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่หัวหน้างานสามารถทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากแค่ไหน
การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับหัวหน้างาน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่ยอมรับนับเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่ง หากหัวหน้างานไม่พร้อมในการเป็นผู้นำก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา
การพัฒนาให้หัวหน้างานมีเทคนิคที่สำคัญ จึงเป็นเรื่องจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากหัวหน้างานไม่สามารถ สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานได้ ก็จะทำให้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทีม ไม่บรรลุเป้าหมาย ก็จะส่งผลกระทบกับเป้าหมายของทีม แล้วทำให้เป้าหมายขององค์กรได้รับผลกระทบไปด้วย


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีและพัฒนาทักษะ (Skill) ที่สำคัญต่างๆ อย่างครบถ้วน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการใช้ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) กับการทำให้ทีมงานยอมรับ และปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจ หลักการและเทคนิค การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงานอย่างละเอียด สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ 

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
• การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 3 เก่ง
• การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต
• การพัฒนาภาวะผู้นำจูงใจทีมงาน
• Workshop : การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การทำงานของตัวเอง
• การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับหัวหน้างาน
• การพัฒนาความเป็นผู้นำ 360 องศาสำหรับหัวหน้างาน
• การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง (Leadership within You)
• Workshop : การพัฒนาคุณสมบัติที่ดีสำหรับหัวหน้างาน
• หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี
• หลักการของการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
• หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
• Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำหลักสูตร
    2 การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 3 เก่ง
    3 การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
    4 การพัฒนาภาวะผู้นำจูงใจทีมงาน Empowering Leadership
    5 Workshop I การสร้างกรอบความคิด Mindset การทำงานของตัวเอง
    6 การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับหัวหน้างาน
    7 การพัฒนาความเป็นผู้นำ 360 องศาสำหรับหัวหน้างาน
    8 การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง Leadership within You
    9 Workshop II การพัฒนาคุณสมบัติที่ดีสำหรับหัวหน้างาน
    10 หลักการของการสั่งงาน Ordering ที่ดี
    11 หลักการในการมอบหมายงาน Delegation ที่ดี
    12 หลักการของการติดตามงาน Monitoring ที่ดี
    13 Workshop III กำหนดแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของตัวเอง
    14 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 11 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 18 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 23 มีนาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สั่งงานมอบหมายงานติดตามงาน

แสดงความคิดเห็น