คอร์สอบรมออนไลน์ ปลดล็อกศักยภาพตัวเองด้วยเทคนิค NLP

(Unleash Your Potential with NLP)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ปลดล็อกศักยภาพตัวเองด้วยเทคนิค NLP

คอร์ส 1.30 ชั่วโมง
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
   คนทุกคนมีศักยภาพเหลืออยู่อีกมากมายมหาศาล ที่รอการปลดปล่อยออกมาด้วยตัวเอง ด้วยเทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (Neuro Linguistic Programming : NLP) และการทำงานของสมองที่จิตใต้สำนึกและจิตสำนึก อย่างเข้าใจด้วยตัวเอง เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนปฏิบัติได้จริงๆ ด้วย Style ความเป็นตัวเองอย่างแท้จริง
การเรียนรู้และเข้าใจบุคลิกภาพของตัวเองด้วยแบบประเมิน MBTI ช่วยทำให้มองเห็นตัวเองได้อย่างชัดเจนมากขึ้นกับพฤติกรรมที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน 4 ด้านสำคัญดังนี้...
   1. ลักษณะการเพิ่มพลังให้ตัวเอง
   2. การรับรู้ข้อมูลที่เข้ามาของตัวเอง
   3. การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
   4. การดำเนินชีวิตด้วยหลักการ
   การเรียนรู้และเข้าใจข้อจำกัด 4 เรื่องใหญ่ของตัวเอง และเทคนิคการปรับเปลี่ยนให้เป็นพลังและเกิดประโยชน์กับตัวเองจะทำให้สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก และความสับสน
   การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (SMART Goal Setting) ทำให้เกิดพลังในการดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมาย แล้วใช้เทคนิคการโปรแกรมภาษาลงในจิตใต้สำนึกของตัวเอง ทำให้เกิดเป็นพลังเชิงบวกอยู่ตลอดเวลากับการเดินทางไปสู่เป้าหมายด้วยความเชื่อมั่น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้ด้วยตัวเอง ผ่านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การทำงานของสมองและเทคนิคโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
เพื่อทำให้ผู้มีสร้างเทคนิค NLP ของตัวเอง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทำให้ได้ความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิดเชิงบวกที่จะพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพมากขึ้นด้วย Style ของตัวเองแล้วเต็มใจเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองด้วยหลักการ NLP
 การเรียนรู้และเข้าใจบุคลิกภาพของตัวเอง (MBTI)
 การเรียนรู้และเข้าใจข้อจำกัด 4 เรื่องใหญ่ของตัวเอง
 กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน (SMART Goal Setting)
 การเสริมสร้างพลังภายในตัวเองอยู่เสมอ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ปลดล็อกศักยภาพเทคนิค NLP

แสดงความคิดเห็น