คอร์สอบรมออนไลน์ ผู้จัดการสาขามืออาชีพ

(Professional Branch Manager)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ผู้จัดการสาขามืออาชีพ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- การแข่งขันในธุรกิจปัจจุบัน ผู้ที่มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดย่อมได้เปรียบ เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและมีความใกล้ชิดกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง การขยายสาขาจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญขององค์กร ดังนั้น เพื่อให้สาขาสามารถสร้างรายได้ตามเป้าหมาย จึงต้องพัฒนาผู้จัดการสาขาให้มีความพร้อมในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ
-  ผู้จัดการสาขามืออาชีพควรโดดเด่นใน 2 เรื่องหลักคือ การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) อีกทั้งยังต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารสาขาทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
                  o การบริหารการตลาด (Marketing)
                  o การบริหารการเงิน (Finance)
                  o การดูแลบัญชีสาขา (Accounting)
                  o การบริหารงานภายในสาขา (Operation)
                  o การบริหารงานบุคคล (HRD)


วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดในการบริหารสาขาให้มีประสิทธิผล ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงตามสาขาที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบอยู่
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารจัดการทั้งเรื่องงานและเรื่องคน ของตัวเองได้อย่างเหมาะสมด้วย Style ของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
เรื่องสำคัญที่ต้องรู้...
 การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ VUCA World
 ขอบเขตงานสำคัญที่ต้องใส่ใจ
 การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)
 หลุมพรางทางความคิดที่พนักงานติดอยู่
 สิ่งที่พนักงานต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 Workshop : ออกแบบการบริหารทีมงานตามความเหมาะสม

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 เรื่องสำคัญที่ต้องรู้
    3 การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ VUCA World
    4 ขอบเขตงานสำคัญที่ต้องใส่ใจ
    5 การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change Leader
    6 Workshop
    7 สิ่งที่พนักงานต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    8 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้จัดการมืออาชีพProfessional