คอร์สอบรมออนไลน์ ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ

(Positive Psychology Leader)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
      การพัฒนาหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ให้เป็น “ผู้นำพลังเชิงบวก (Positive Power Leader)” เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในปัจจุบัน เพราะผู้นำจะมีผลต่อพฤติกรรมของทีมงาน
      ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ เป็นภารกิจที่สำคัญของผู้นำทุกคนในองค์กร เพราะกลุ่มบุคคลที่จะนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น เป็นทีมงานระดับปฏิบัติการที่ต้องการการช่วยเหลือ ดูแล พัฒนาและจูงใจให้มีขวัญกำลังใจตลอดเวลา

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียน สามารถนำหลักการไปพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำพลังเชิงบวกได้ด้วยตัวเอง ตาม Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดที่ดีในการสร้างภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคร่วมกับทีมงาน และแสดงให้ทีมงาน เชื่อถือ ยอมรับและไว้วางใจ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) – ศ. มาร์ติน เซลิกแมน
ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช
Workshop : การพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพในฐานะผู้นำ
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 หลักจิตวิทยาเชิงบวก Positive Psychology
    3 ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
    4 แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
    5 การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
    6 การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช
    7 Workshop
    8 การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
    9 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้นำเชิงบวกทีมงาน