คอร์สอบรมออนไลน์ ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

(Change Leader)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ
ฟรี บทความให้ความรู้เพิ่มเติม

หลักการและแนวความคิด
    การบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลต้องเริ่มที่ผู้นำที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้อื่นยอมความเป็นจริงที่เกิดขึ้น พร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้นำยังต้องช่วยเหลือให้ผู้อื่นสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวของเขาเอง


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้นำสามารถบริหารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้นำสร้างแนวคิดในการบริหารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้วย Style ที่ เหมาะสมกับ ตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
สนุกกับคำสำคัญ (Keyword) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ความท้าทายของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
หลักการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
Workshop : กำหนดแผนงานสร้างการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
บทสรุปของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 หลักการและแนวความคิด
    3 สนุกกับคำสำคัญ Keyword เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
    4 ความท้าทายของการเป็นผู้นำ
    5 หลักการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
    6 การสร้างกรอบความคิด Mindset ให้ทีมงาน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
    7 Workshop กำหนดแผนงาน สร้างการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
    8 บทสรุปของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
    9 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้นำเปลี่ยนแปลงLeader