คอร์สอบรมออนไลน์ ผู้นำในฐานะโค้ช และ พี่เลี้ยง

(Leader as Coach & Mentor)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ผู้นำในฐานะโค้ช และ พี่เลี้ยง

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
    การพัฒนาและการสอนให้กับบุคลากรต้องมีคุณภาพและความรวดเร็ว เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน ต้องเป็น “ผู้นำในฐานะโค้ช & พี่เลี้ยง (Leader as Coach & Mentor)” แล้วใช้ทักษะการโค้ช (Coaching) เพิ่มขึ้น เพื่อให้ทีมงานสามารถนำศักยภาพของแต่ละบุคคลออกมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจความสำคัญของการเป็น “ผู้นำในฐานะโค้ช & พี่เลี้ยง (Leader as Coach & Mentor) ใน Style ของตัวเอง
เพื่อให้หลักการ กระบวนการ เทคนิคการโค้ช (Coaching) กับผู้เรียนแล้วให้สามารถประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมของแต่ละท่านได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ผู้จัดการ V.S. โค้ช แตกต่างกันอย่างไร ?
สนุกกับการเรียนรู้บทบาทโค้ช & พี่เลี้ยง (Helper) 
ความหมายของการโค้ชงาน (Coaching) อย่างสั้นๆ
การสร้างให้โค้ชชี่มีแนวความคิดของตัวเอง
One Page Coaching Conceptual
การสร้างกระบวนการโค้ช (Building Coaching Process)
การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ (Type of Questions)
การปฏิบัติตัวของโค้ช & พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 ผู้นำในฐานะโค้ช และพี่เลี้ยง
    2 ผู้จัดการ VS โค้ช แตกต่างกันอย่างไร
    3 สนุกกับการเรียนรู้บทบาทโค้ช & พี่เลี้ยง Helper
    4 ความหมายของการโค้ชงาน Coaching อย่างสั้นๆ
    5 การสร้างให้โค้ชชี่มีแนวความคิดของตัวเอง
    6 One page Coaching Conceptual
    7 การสร้างกระบวนการโค้ช Building Coaching Process
    8 การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
    9 การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆType of Questions
    10 การปฏิบัติตัวของโค้ช & พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
    11 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้นำโค้ชพี่เลี้ยง