คอร์สอบรมออนไลน์ ผู้นำ 3 เก่ง เก่งคิด เก่งคน เก่งโค้ช

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ผู้นำ 3 เก่ง เก่งคิด เก่งคน เก่งโค้ช

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ
ฟรี บทความให้ความรู้เพิ่มเติม

หลักการและแนวความคิด
- การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 3 เก่ง เป็นกระบวนการพัฒนาอย่างครบเครื่อง เพื่อทำให้ผู้นำมีความพร้อมในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาทีมงานและสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกัน บรรลุเป้าหมายขององค์กร
     o ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ สร้างผลการปฏิบัติงาน บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
     o ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ใช้การเรียนรู้และเข้าใจบุคคลที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน 4 แบบ
        มาใช้ในการจูงใจ
     o ผู้นำเก่งโค้ชพัฒนาคน ใช้หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ ผสมกับกระบวนการโค้ช


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ คุณลักษณะและคุณสมบัติของตัวเอง ในฐานะผู้นำ 3 เก่ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับตัวเองทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) ของผู้นำ 3 เก่งที่พร้อมพัฒนาคนได้ใจ และสร้างผลงานผ่านบุคลากรภายในทีมได้ทันที

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การพัฒนากรอบความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Mindset)
 การเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการทำงานของสมองมนุษย์
 กรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นผู้นำที่ดี
 การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
 บทเรียนจากการเป็นผู้นำ (แลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
 Workshop : การพัฒนาผู้นำ 3 เก่ง ในสไตล์ตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 ผู้นำ 3 เก่ง
    3 การพัฒนากรอบความคิดเชิงกลยุทธ์
    4 การเรียนรู้และประยุกต์ใช้ หลักการทำงานของสมองมนุษย์
    5 กรอบความคิด Mindset ของการเป็นผู้นำที่ดี
    6 การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช
    7 บทเรียนจากการเป็นผู้นำ
    8 Workshop
    9 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Empowering LeadershipLeadershipผู้นำ 3 เก่ง