คอร์สอบรมออนไลน์ ผู้นำ Growth Mindset สร้างผลงาน พัฒนาทีม

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ผู้นำ Growth Mindset สร้างผลงาน พัฒนาทีม

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Within You) เป็นเรื่องที่สำคัญในทุกๆบทบาทเพราะ “ความเป็นผู้นำ (Leadership)....สร้างได้ ” โดยเฉพาะผู้นำที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ยิ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับองค์กรในยุคปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากผู้นำปรับตัวไม่ทัน ย่อมทำให้ไม่สามารถนำพาทีมงานให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายได้
- การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ในฐานะผู้นำ ต้องตระหนักรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตัวเองจาก Fixed Mindset เป็น Growth Mindset และพัฒนาตัวเองจากความเป็นผู้นำแบบ Fixed Mindset ให้กลายเป็นผู้นำแบบ Growth Mindset อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ และพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง โดยมุ่งเน้นให้ตัวเองเป็นผู้นำแบบ Growth Mindset ในสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาทีมงานให้มี Growth Mindset ร่วมกันไปด้วย

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ความหมายของกรอบความคิด (Mindset)
 ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
 ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
 การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
 คุณลักษณะของผู้นำที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset Leader)
 ความแตกต่างของผู้นำ Fixed Mindset V.S. ผู้นำ Growth Mindset
 การโค้ชสร้าง Growth Mindset ให้ผู้อื่น
 Workshop : การพัฒนาผู้นำ Growth Mindset ด้วยตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 ความหมายของกรอบความคิด Mindset
    3 ความแตกต่างของ Fixed Mindset V S Growth Mindset
    4 ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
    5 การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
    6 คุณลักษณะของผู้นำที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต
    7 ความแตกต่างของผู้นำ Fixed Mindset V S ผู้นำ Growth Mindset
    8 การโค้ชสร้าง Growth Mindset ให้ผู้อื่น
    9 workshop การพัฒนาผู้นำ Growth Mindset ด้วยตัวเอง
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้นำGrowth Mindsetพัฒนาทีม