คอร์สอบรมออนไลน์ สร้างทีมงานให้มี 5A ในสถานการณ์ปัจจุบัน

หน้าแรก / บริการ / Online Course / สร้างทีมงานให้มี 5A ในสถานการณ์ปัจจุบัน

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- ผู้นำในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่แน่นอน คาดเดาเหตุการณ์ต่างๆ ได้ยาก เป็นเรื่องท้าทายของผู้นำในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โลกที่มีลักษณะนี้ เราขอเรียกว่า “VUCA World” ซึ่งย่อมาจาก........
       o ความผันผวนสูง (Volatility)
       o ความไม่แน่นอนสูง (Uncertainty)
       o ความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อยๆ (Complexity)
       o ความคลุมเครือไม่สามารถคาดเดาได้ (Ambiguity)
-  การทำงานในระบบทีมเวิร์คนั้น ผลสำเร็จสูงสุดเกิดจากการทำงานร่วมกันในสองมิติ คือ มิติของงาน และมิติของจิตใจ สำหรับมนุษย์แล้วต้องพิจารณาปัญหาทางด้านจิตวิทยาก่อนเสมอ เพราะเขาจะไม่ต้องการวิชาการใดๆเลย ถ้าหากความรู้สึกในการทำงานร่วมกัน ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมเดียวได้ การทำให้พนักงานเข้าใจ ปัจจัยที่สำคัญ และองค์ประกอบสำคัญของทีมย่อมทำให้เกิดทีมเวิร์คขึ้นในองค์กร


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้โลกยุคใหม่ (VUCA World) อย่างชัดเจน และเตรียมพร้อมการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะกระทบกับองค์กรและทีมงาน
เพื่อชี้ชวนให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เลือกแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิผล ส่งผลให้ทีมบรรลุเป้าหมาย

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
โลกยุคใหม่เราเรียกว่า “VUCA World”
 A ตัวแรก : Attitude
 A ตัวที่สอง : Adaptability
 A ตัวที่สาม : Agility
 A ตัวที่สี่ : Alignment
 A ตัวที่ห้า : Attention
 Workshop : แนวทางการพัฒนาทีมงาน


เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 โลกยุคใหม่เราเรียกว่า “VUCA World”
    3 A ตัวแรก
    4 A ตัวที่สอง
    5 A ตัวที่สาม
    6 A ตัวที่สี่
    7 A ตัวที่ห้า
    8 Workshop
    9 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สร้างทีมงานสถานการณ์5A