คอร์สอบรมออนไลน์ สร้างโปรแกรมฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร

(Training Program Road Map)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / สร้างโปรแกรมฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
  หน่วยงาน OD, HRD หรือ Academy เป็นหน่วยงานที่วางภาพรวมโครงการพัฒนาบุคลากรทุกๆระดับให้กับองค์กรใน ซึ่งมีความสำคัญต่อองค์กร เพราะทำให้เห็นเส้นทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
การทำแผนพัฒนาบุคลากรมีรายละเอียดและสามารถสร้างความหลากหลายได้ ไม่ว่าจะเป็น ในระดับหลักสูตร, โปรแกรมระดับองค์กร, โปรแกรมเฉพาะกลุ่ม หรือ เป็นโปรแกรมพิเศษที่มีความต่อเนื่อง หากไม่มีแผนก็จะทำให้ผู้บริหารไม่สามารถมองเห็นถึง
  จุดมุ่งเน้นของโปรแกรมว่า ตอบโจทย์อะไรให้กับองค์กร และ สามารถวัดผลอะไรได้บ้าง
  ผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ต้องการเห็นความเป็นมาตรฐานของโปรแกรมการฝึกอบรม มีความชัดเจนและจับต้องได้ และ ตอบโจทย์ที่ผู้บริหารองค์กรให้ไว้อย่างไร (การวัดผลลัพธ์)


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวคิดในการออกแบบโปรแกรมพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นสำคัญที่ใช้ในการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม
ได้ตัวอย่างของรูปแบบโปรแกรมฝึกอบรม ที่นำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตัวเองได้
ได้แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามผล

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักการบริหารการฝึกอบรม (Training Management)
ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาในการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม
การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ
   อบรม สัมมนา รูปแบบที่ 1 การนำโจทย์ผู้บริหารมากำหนด competency
   อบรม สัมมนา รูปแบบที่ 2 ออกแบบจากการสำรวจความต้องการตามตำแหน่งหน้าที่
   อบรม สัมมนา รูปแบบที่ 3 จัดทำแผนตาม Competency Gap
   อบรม สัมมนา รูปแบบที่ 4 จัดทำแบบเป็นโปรแกรมต่อเนื่อง
   อบรม สัมมนา รูปแบบที่ 5 โปรแกรมพัฒนาวิทยากรและโค้ชภายใน
   อบรม สัมมนา รูปแบบที่ 6 จัดทำโปรแกรมที่เชื่อมโยงกันกับทุกระดับ (Cascade Program)
หลักการเชื่อมโยงสมรรถนะกับหลักสูตร
การฝึกอบรมตามแนว 70-20-10 Learning model
แนวทางการสร้างรูปแบบการติดตามผลลัพธ์ 

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำหลักสูตร
    2 หลักการบริหารการฝึกอบรม Training Management
    3 ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาในการจัดทำโปรแกรม
    4 รูปแบบที่ 1 การนำโจทย์ผู้บริหารมากำหนด Value Competency
    5 รูปแบบที่ 2 การสำรวจความต้องการตามตำแหน่งหน้าที่ Training Need
    6 รูปแบบที่ 3 การจัดทำแผนการฝึกอบรมตามสมรรถนะที่องค์กรกำหนด Competency Gap
    7 รูปแบบที่ 4 การจัดทำแผนการฝึกอบรมแบบเป็นโปรแกรมต่อเนื่อง Development Program
    8 รูปแบบที่ 5 การจัดโปรแกรมพัฒนาวิทยากร & โค้ชภายในองค์กร Internal Trainer & Coach
    9 รูปแบบที่ 6 การจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมให้ทุกระดับตาม Core Value และ Core Competency
    10 หลักการเชื่อมโยง สมรรถนะ Competency กับหลักสูตรโปรแกรม
    11 การฝึกอบรมตามแนว 70:20:10 Learning Model
    12 แนวทางการสร้างรูปแบบการติดตามผลลัพธ์
    13 สิ่งที่สถาบันพร้อมดำเนินการช่วยเหลือ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
    14 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Training Road Mapสร้างโปรแกรมฝึกอบรมออกแบบโปรแกรม