คอร์สอบรมออนไลน์ สร้างโปรแกรมฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร

(Training Program Road Map)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / สร้างโปรแกรมฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร

คอร์ส 30 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง

หลักการและแนวความคิด
  หน่วยงาน OD, HRD หรือ Academy เป็นหน่วยงานที่วางภาพรวมโครงการพัฒนาบุคลากรทุกๆระดับให้กับองค์กรใน ซึ่งมีความสำคัญต่อองค์กร เพราะทำให้เห็นเส้นทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
การทำแผนพัฒนาบุคลากรมีรายละเอียดและสามารถสร้างความหลากหลายได้ ไม่ว่าจะเป็น ในระดับหลักสูตร, โปรแกรมระดับองค์กร, โปรแกรมเฉพาะกลุ่ม หรือ เป็นโปรแกรมพิเศษที่มีความต่อเนื่อง หากไม่มีแผนก็จะทำให้ผู้บริหารไม่สามารถมองเห็นถึง
  จุดมุ่งเน้นของโปรแกรมว่า ตอบโจทย์อะไรให้กับองค์กร และ สามารถวัดผลอะไรได้บ้าง
  ผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ต้องการเห็นความเป็นมาตรฐานของโปรแกรมการฝึกอบรม มีความชัดเจนและจับต้องได้ และ ตอบโจทย์ที่ผู้บริหารองค์กรให้ไว้อย่างไร (การวัดผลลัพธ์)


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวคิดในการออกแบบโปรแกรมพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นสำคัญที่ใช้ในการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม
ได้ตัวอย่างของรูปแบบโปรแกรมฝึกอบรม ที่นำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตัวเองได้
ได้แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามผล

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักการบริหารการฝึกอบรม (Training Management)
ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาในการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม
การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ
   อบรม สัมมนา รูปแบบที่ 1 การนำโจทย์ผู้บริหารมากำหนด competency
   อบรม สัมมนา รูปแบบที่ 2 ออกแบบจากการสำรวจความต้องการตามตำแหน่งหน้าที่
   อบรม สัมมนา รูปแบบที่ 3 จัดทำแผนตาม Competency Gap
   อบรม สัมมนา รูปแบบที่ 4 จัดทำแบบเป็นโปรแกรมต่อเนื่อง
   อบรม สัมมนา รูปแบบที่ 5 โปรแกรมพัฒนาวิทยากรและโค้ชภายใน
   อบรม สัมมนา รูปแบบที่ 6 จัดทำโปรแกรมที่เชื่อมโยงกันกับทุกระดับ (Cascade Program)
หลักการเชื่อมโยงสมรรถนะกับหลักสูตร
การฝึกอบรมตามแนว 70-20-10 Learning model
แนวทางการสร้างรูปแบบการติดตามผลลัพธ์ 


กลุ่มหลักสูตร Course Online

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน

อ. วราภรณ์ โหมดวิจิตร
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Training Road Mapสร้างโปรแกรมฝึกอบรมออกแบบโปรแกรม

แสดงความคิดเห็น