คอร์สอบรมออนไลน์ หลักการ 7 ข้อของการเป็นผู้นำคุณภาพ

หน้าแรก / บริการ / Online Course / หลักการ 7 ข้อของการเป็นผู้นำคุณภาพ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Development) เพื่อทำให้การบริหารจัดการงานและเพิ่มงานมีประสิทธิผล ใช้หลักการบริหารด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) โดยการจูงใจให้สร้างผลงานด้วยตัวเอง กระตุ้นให้ใช้ศักยภาพของตัวเอง (Coaching) บรรลุเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง และให้ความสำคัญกับการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ (Communication & Connection) อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่เข้มแข็ง (Team Spirit) มีความสุขในการทำงานร่วมกัน
- กระบวนการพัฒนาตัวเองตามสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญ เพื่อให้มีความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิผล ผู้จัดการต้องมองเห็นกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน จะทำให้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเองและพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ คุณลักษณะและคุณสมบัติของตัวเอง ในฐานะผู้นำและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับตัวเองทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางพัฒนาทีมงานที่สอดคล้องกับความต้องการ และทำให้ทีมงานบรรลุผลปฏิบัติงานของตัวเองได้
 เพื่อให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการบริหารทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับองค์กร และสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักการที่ 1 : กฎแห่งขีดความสามารถ
 หลักการที่ 2 : กฎแห่งอิทธิพล
 หลักการที่ 3 : กฎแห่งการนำทาง
 หลักการที่ 4 : กฎแห่งการให้อำนาจ
 หลักการที่ 5 : กฎแห่งแรงดึงดูด
 หลักการที่ 6 : กฎแห่งการสั่งสม
 หลักการที่ 7 : กฎแห่งการเติบโตแบบทวีคูณ
 Workshop : การพัฒนาหลักการเป็นผู้นำในตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 หลักการที่ 1 กฎแห่งขีดความสามารถ
    3 หลักการที่ 2 กฎแห่งอิทธิพล
    4 หลักการที่ 3 กฎแห่งการนำทาง ไม่เป็นสาธารณะ
    5 หลักการที่ 4 กฎแห่งการให้อำนาจ
    6 หลักการที่ 5 กฎแห่งแรงดึงดูด
    7 หลักการที่ 6 กฎแห่งการสั่งสม
    8 หลักการที่ 7 กฎแห่งการเติบโตแบบทวีคูณ
    9 workshop
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้นำหลักการคุณภาพ