หลักสูตร หลักการ 7 ข้อของการเป็นผู้นำคุณภาพ

หน้าแรก / VDO Online Course / หลักการ 7 ข้อของการเป็นผู้นำคุณภาพ

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant)

  ขอใบเสนอราคา VDO หลักสูตรนี้

VDO หลักสูตร 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Development) เพื่อทำให้การบริหารจัดการงานและเพิ่มงานมีประสิทธิผล ใช้หลักการบริหารด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) โดยการจูงใจให้สร้างผลงานด้วยตัวเอง กระตุ้นให้ใช้ศักยภาพของตัวเอง (Coaching) บรรลุเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง และให้ความสำคัญกับการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ (Communication & Connection) อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่เข้มแข็ง (Team Spirit) มีความสุขในการทำงานร่วมกัน
- กระบวนการพัฒนาตัวเองตามสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญ เพื่อให้มีความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิผล ผู้จัดการต้องมองเห็นกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน จะทำให้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเองและพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ คุณลักษณะและคุณสมบัติของตัวเอง ในฐานะผู้นำและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับตัวเองทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางพัฒนาทีมงานที่สอดคล้องกับความต้องการ และทำให้ทีมงานบรรลุผลปฏิบัติงานของตัวเองได้
 เพื่อให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการบริหารทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับองค์กร และสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักการที่ 1 : กฎแห่งขีดความสามารถ
 หลักการที่ 2 : กฎแห่งอิทธิพล
 หลักการที่ 3 : กฎแห่งการนำทาง
 หลักการที่ 4 : กฎแห่งการให้อำนาจ
 หลักการที่ 5 : กฎแห่งแรงดึงดูด
 หลักการที่ 6 : กฎแห่งการสั่งสม
 หลักการที่ 7 : กฎแห่งการเติบโตแบบทวีคูณ
 Workshop : การพัฒนาหลักการเป็นผู้นำในตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1. แนะนำ 02:17 นาที
    2. หลักการที่ 1 กฎแห่งขีดความสามารถ 03:47 นาที
    3. หลักการที่ 2 กฎแห่งอิทธิพล 04:27 นาที
    4. หลักการที่ 3 กฎแห่งการนำทาง ไม่เป็นสาธารณะ 05:29 นาที
    5. หลักการที่ 4 กฎแห่งการให้อำนาจ 05:04 นาที
    6. หลักการที่ 5 กฎแห่งแรงดึงดูด 05:49 นาที
    7. หลักการที่ 6 กฎแห่งการสั่งสม 05:48 นาที
    8. หลักการที่ 7 กฎแห่งการเติบโตแบบทวีคูณ 05:37 นาที
    9. workshop 02:25 นาที
    10. สรุป 02:14 นาที