คอร์สอบรมออนไลน์ หลักพื้นฐานการเป็นโค้ช

(Principle of Coaching)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / หลักพื้นฐานการเป็นโค้ช

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ
ฟรี บทความให้ความรู้เพิ่มเติม

หลักการและแนวความคิด
   การโค้ช (Coaching) เป็นกระบวนการที่โค้ชใช้ในการช่วยเหลือให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง ด้วยการค้นพบวิธีการที่เหมาะสมของตัวเขาเองผ่านทักษะและเทคนิคของโค้ชที่ใช้ตามหลักการที่ถูกต้องเหมาะสมกับโค้ชชี่แต่ละคนและเป้าหมายที่แตกต่างกันของการโค้ช เช่น...
o การพาโค้ชชี่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งที่เป็นเป้าหมาย
o การทำให้โค้ชชี่เกิดความสมดุลในชีวิตของตัวเอง
o การช่วยให้โค้ชชี่มีวิธีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
o การทำให้โค้ชชี่มีสติระลึกรู้ของตัวเอง
   การมีแนวทาง รูปแบบ เครื่องมือประกอบการโค้ชในแต่ละขั้นตอนการโค้ช จะช่วยทำให้โค้ชสามารถช่วยเหลือโค้ชชี่ได้ตรงตามเป้าหมายของการโค้ช


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้โค้ชมีแนวทางในการสร้างเครื่องมือสำหรับการโค้ชใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้โค้ชมีความมั่นใจในการโค้ชของตัวเองทุกครั้งที่ดำเนินการโค้ชผ่านเครื่องมือที่ถูกสร้างและประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้โค้ชสามารถนำหลักการและเทคนิคในการสร้างเครื่องมือการโค้ชไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป
เพื่อฝึกฝนในเชิงปฏิบัติกันด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างเครื่องมืออย่างแท้จริง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
องค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ช
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นโค้ช
บทบาทของ Coach & Helper
One Page…Coaching Conceptual
การพัฒนาทักษะการโค้ช
หลักพื้นฐานของการเป็นโค้ช

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำหลักสูตร
    2 องค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ช
    3 การสร้างกรอบความคิด Mindset ของการเป็นโค้ช
    4 บทบาทของ Coach & Helper
    5 One page Coaching Conceptual
    6 การพัฒนาทักษะการโค้ช
    7 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Coaching skillPrinciple of Coachingพื้นฐานการเป็นโค้ช