คอร์สอบรมออนไลน์ เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 7 รูปแบบ

(-)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 7 รูปแบบ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- การให้ความสำคัญกับบุคลากร (ทุนมนุษย์) ย่อมทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะผลงานที่เกิดขึ้นล้วนมาจากฝีมือของบุคลากรภายในองค์กรที่ร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน หัวหน้างานเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในทีม ให้มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น หัวหน้างานควรเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาทีมงานร่วมกับหน่วยงาน HRM&HRD ขององค์กร
- การพัฒนาให้หัวหน้างานเข้าใจหลักการและแนวทางที่ถูกต้องในการพัฒนาทีมงานจะทำให้สามารถสร้างและ รักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรและ ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงยิ่ง โดยผ่านกระบวนการสร้าง ฝึกสอน ชี้แนะ สอนแนะ ดูแลและปรึกษาที่ถูกต้อง


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
เพื่อสร้างแนวความคิดในการใช้บทบาทในการพัฒนาทีมงาน ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติได้จริง


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Learning)
 การเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม (Training)
 การโค้ชงานดึงศักยภาพ (Coaching)
 การเรียนรู้และติดตามแม่แบบ (Job Shadowing)
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น (Knowledge Sharing)
 การปฏิบัติงานนอกเหนือตำแหน่งหน้าที่ (Project Assignment)
 การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Visiting)
 Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเองและทีมงาน

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 การเรียนรู้ด้วยตัวเอง Self Learning
    3 การเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม Training
    4 การโค้ชงานดึงศักยภาพ Coaching
    5 การเรียนรู้และติดตามแม่แบบ Job Shadowing
    6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น Knowledge Sharing
    7 การปฏิบัติงานนอกเหนือตำแหน่งหน้าที่ Project Assignment
    8 การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานนอกสถานที่ Visiting
    9 workshop กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเองและทีมงงานv
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 7 รูปแบบเครื่องมือการพัฒนาManagement

แสดงความคิดเห็น