คอร์สอบรมออนไลน์ เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด

(7 QC Tools)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- ในการทำงานทุกประเภท ไม่ว่าจะอยู่ในฝ่ายไหน แผนกใดก็ตาม มีทั้งงานที่สมบูรณ์แบบไม่เกิดปัญหาใด ๆ และงานที่เกิดปัญหาในระหว่างการทำงานอยู่เสมอ ปัญหาใดที่เกิดขึ้นแล้ว และถูกแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ปัญหานั้นก็จะไม่กลับมาอีก แต่หากปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไข ก็มักจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก เมื่อเกิดโอกาสที่เหมาะสม
- ดังนั้นพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งของบุคลากร ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนขององค์กรก็ตาม คือการมีทักษะในการทำงาน ซึ่งในหลายบริษัทชั้นนำได้กำหนดความรู้พื้นฐานเบื้องต้นของทักษะที่บุคลากรทุกคนต้องทราบ และสามารถใช้งานได้อยู่สามอย่างนั่นคือ การแก้ปัญหาด้วยการใช้ Basic 7 QC Tools, การทำ PDCA, และ 5ส ซึ่งหลักสูตรนี้จะอธิบายถึงการใช้ Basic 7 QC Tools ในการแก้ไขปัญหา


วัตถุประสงค์
ทำความเข้าใจหลักการและความจำเป็นของการแก้ปัญหาให้ถึงรากของปัญหา
เรียนรู้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นเป็นตอนในการนำเอา Basic 7 QC Tools มาใช้ในการแก้ไขปัญหา

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
 กราฟ (Graph)
 แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)
 ฮีสโตแกรม (Histogram)
 แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)
 แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
 แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
 Workshop : การประยุกต์ใช้ 7 QC Tools กับการทำงาน

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 แผ่นตรวจสอบ Check Sheet
    3 กราฟ Graph
    4 แผนผังการกระจาย Scatter Diagram
    5 ฮีสโตแกรม Histogram
    6 แผนผังพาเรโต Pareto Diagram
    7 แผนผังแสดงเหตุและผล Cause and Effect Diagram
    8 แผนภูมิควบคุม Control Chart
    9 workshop
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : 7 ชนิด เครื่องมือQC Tools