คอร์สอบรมออนไลน์ เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย

(Planning for Target)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- การประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ต้องประกอบด้วย แผนการดำเนินงานที่มีคุณภาพ มีความชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้การประสบความล้มเหลวหลายครั้งไม่ใช่เป้าหมายสูงเกินไป หรือยากที่จะบรรลุผลสำเร็จได้ แต่เป็นเพราะแผนงานที่กำหนดไว้ไม่เหมาะสมทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเดินทางสู่เป้าหมายได้
-  การกำหนดแผนงานที่มีคุณภาพแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอหากผู้ปฏิบัติขาดเทคนิคในการบริหารแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งต้องใช้ทักษะหลายๆด้านในการบริหารแผนงานให้ประสบผลตามเป้าหมาย


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการกำหนดเป้าหมาย ออกแบบแผนการทำงานและแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนงานเพื่อสู่เป้าหมาย
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้เรียนสามารถบริหารงานกับแผนงานของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนงาน
ความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับเป้าหมาย
การวางแผนการทำงานที่มีคุณภาพ
กระบวนการวางแผนพิชิตเป้าหมาย
การบริหารเวลาให้เหมาะสมกับประเภทของงาน
การวางแผนปฏิบัติงานตามความสำคัญ
ลักษณะของการคิดเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล
Workshop : การบริหารแผนงานมุ่งสู่เป้าหมาย

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนงาน
    3 ความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับเป้าหมาย
    4 การวางแผนการทำงานที่มีคุณภาพ
    5 กระบวนการวางแผนพิชิตเป้าหมาย
    6 การบริหารเวลาให้เหมาะสมกับประเภทของงาน
    7 การวางแผนปฏิบัติงานตามความสำคัญ
    8 ลักษณะของการคิดเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล
    9 Workshop
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : วางแผนงานการวางแผนพิชิตเป้าหมาย