คอร์สอบรมออนไลน์ เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจ

หน้าแรก / บริการ / Online Course / เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
      การเขียน “แผนธุรกิจ” เป็นเรื่องลำบากใจของผู้บริหารและผู้จัดการหลายๆท่านเพราะไม่แน่ใจว่า ควรเขียนอย่างไรให้โดนใจผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและสามารถปฏิบัติได้จริง จึงเกิดเป็นความกังวล เครียด และเบื่อหน่ายทุกครั้งที่ต้องมีส่วนร่วมในการเขียนแผนธุรกิจ จึงทำให้องค์กรได้แผนธุรกิจที่ไม่สมบูรณ์เพราะผู้มีส่วนร่วมไม่เข้าใจในแผนธุรกิจอย่างแท้จริง การปฏิบัติตามแผนธุรกิจที่ไม่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
      การเข้าใจและเรียนรู้หลักพื้นฐานของ “แผนธุรกิจ” ด้วยตัวเองจะทำให้ผู้บริหาร/ผู้จัดการสามารถดำเนินการเขียนแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถปฏิบัติตามแผนธุรกิจได้ เนื่องจากเป็นผู้กำหนดและมีส่วนร่วมกับแผนธุรกิจด้วยตัวเอง อีกทั้งยังสามารถนำเสนอและสื่อสารให้ทีมงานเข้าใจในแผนธุรกิจได้มากขึ้น ทำให้ทีมงานปฏิบัติงานได้ตามแผนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายอย่างครบถ้วน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญสำหรับประกอบในแผนธุรกิจของตัวเองจึงเกิดความเชื่อมั่นในการเขียนแผนมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบที่ควรมีอยู่ในแผนธุรกิจ และดำเนินการร่วมโครงร่างคร่าวๆ ของแผนธุรกิจ ได้ด้วยตัวเองก่อนที่จะนำไปดำเนินการจริง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ
หลักพื้นฐานของการเขียนแผนธุรกิจ
เรื่องสำคัญที่เป็นโจทย์ของแผนธุรกิจ
แนวความคิดในการกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน
เครื่องมือการวิเคราะห์และการประเมินสถานการณ์การแข่งขัน
องค์ประกอบสำคัญที่ควรมีในแผนธุรกิจ
Workshop : สรุปแผนธุรกิจของตัวเองพอสังเขป
การสร้างทัศนคติที่ดีกับ “แผนธุรกิจ” ของตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ
    3 หลักพื้นฐานของการเขียนแผนธุรกิจ
    4 เรื่องสำคัญที่เป็นโจทย์ของแผนธุรกิจ
    5 แนวความคิดในการกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน
    6 เครื่องมือการวิเคราะห์และการประเมินสถานการณ์การแข่งขัน
    7 องค์ประกอบสำคัญที่ควรมีในแผนธุรกิจ
    8 Workshop
    9 การสร้างทัศนคติที่ดีกับ “แผนธุรกิจ” ของตัวเอง
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เขียนแผนแผนธุรกิจเทคนิค