คอร์สอบรมออนไลน์ เทคนิคการโค้ชงานและการเป็นพี่เลี้ยง

(Coaching & Mentoring Technique)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / เทคนิคการโค้ชงานและการเป็นพี่เลี้ยง

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- บริษัทที่มีการจัดการที่ดี จะให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตัวเอง ซึ่งมีทั้งที่มีความชัดเจนเป็นระบบ และวิธีการที่ไม่ชัดเจน คือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับพนักงาน อันได้แก่ การสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mentoring) เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานขยายขีดความรู้ และปลูกฝังค่านิยมที่เป็นที่ต้องการขององค์กร


- การสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mention) มีประสิทธิผลค่อนข้างสูง เพราะเน้นการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและดำเนินชีวิตของพนักงาน ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้ลดการลาออกของพนักงาน และกระตุ้นให้เกิดการทำงานแบบทีมเวิร์ค มากขึ้นด้วย อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงได้อย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทดังกล่าว
 เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mentoring) ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้ตามสภาวะที่เหมาะสมด้วย Style ของตัวเอง


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การโค้ชงาน (Coaching) หมายถึง ....
การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) หมายถึง ....
วิธีการพัฒนาและช่วยเหลือพนักงานในฐานะหัวหน้า
 ตารางการจัดแบ่งพนักงานกับวิธีการสอน
 หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช (Coach)
 หลักการสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยง
 คุณสมบัติของโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี
 Workshop : การปฏิบัติตัวในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 การโค้ชงาน Coaching หมายถึง
    3 การเป็นพี่เลี้ยง Mentoring หมายถึง
    4 วิธีการพัฒนาและช่วยเหลือพนักงานในฐานะหัวหน้า
    5 ตารางการจัดแบ่งพนักงานกับวิธีการสอน
    6 หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช Coach
    7 หลักการสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยง
    8 คุณสมบัติของโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี
    9 workshop การปฏิบัติตัวในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เทคนิคการโค้ชงานและการเป็นพี่เลี้ยงCoaching & Mentoring TechniqueCoaching 

แสดงความคิดเห็น