คอร์สอบรมออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA

(Working Effectiveness with P-D-C-A Mindset & Technique)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / เพิ่มประสิทธิภาพด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
  แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA ซึ่งถูกคิดค้นโดย Dr. Edwards W. Deming เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญสำหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ยิ่งเฉพาะบริษัท TOYOTA ที่ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกยังมีการนำ หลักการ PDCA นี้มาใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ และพัฒนาจนกลายเป็น TOYOTA WAY อย่างที่รู้จักกันในปัจจุบัน ดังนั้นจึงพิสูจน์แล้วว่า หลักการ PDCA สามารถนำมาใช้เพื่อกรปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ดีขึ้น ได้แม้กระทั่งองค์กรนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรม เพราะ หลักการ PDCA Plan-Do-Check-Act สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวัน
การบริหารกระบวนการทำงานเพื่อลดต้นทุนหรือความสูญเสียต่างๆ เกิดจากจิตใต้สำนึกหรือหลักคิด (Mindset) ของผู้ปฏิบัติการ จึงควรมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติการมองเห็นประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ได้แก่ การได้ใช้จุดเด่นหรือจุดแข็งในการทำงานมากขึ้น การส่งต่อคุณค่าในงานต่อผู้อื่น เป็นต้น จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อหน่วยงานหรือองค์กรด้วยเช่นกันเมื่อพนักงานมีผลปฏิบัติงานหรือ Productivities เพิ่มมากขึ้น


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการคิดแต่ละประเภทและการคิดอย่างเป็นระบบ และนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานได้
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการบริหารแบบ PDCA

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ความหมายของคำว่า “PDCA..Plan-Do-Check-Act”
หลักคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ( Continuous Improvement Process , PDCA )
เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความสูญเปล่า 7 ประการ ( 7 Wastes)
แนวคิดในการลดความสูญเสียในงาน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหา/อุปสรรค
การปรับปรุงงานด้วยหลักคิดเชิงระบบ
กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ECRS … ปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่า
Workshop : การนำหลักการมาประยุกต์ใช้กับงานของท่าน
พัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักPDCA

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 ความหมายของคำว่า “PDCA Plan Do Check Act”
    3 หลักคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
    4 เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความสูญเปล่า 7 ประการ 7 Wastes
    5 แนวคิดในการลดความสูญเสียในงาน
    6 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรค
    7 การปรับปรุงงานด้วยหลักคิดเชิงระบบ
    8 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
    9 ECRS … ปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่า
    10 Workshop
    11 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : PDCA หลักคิดเครื่องมือ