หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบA3

(Effective Management with PDCA and A3 Thinking & Report)

หน้าแรก / VDO Online Course / เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบA3 (Effective Management with PDCA and A3 Thinking & Report)

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

(Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer)

  ขอใบเสนอราคา VDO หลักสูตรนี้

VDO หลักสูตร 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวคิด
   หลักการทำงานปกติการทำให้งานบรรลุ ผลสำเร็จ โดยธรรมชาติของการทำงาน จะมีดำเนินงาน และ/หรือ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้ถึงความก้าวหน้า อีกทั้งวิธีการในการบรรลุเป้าหมาย หรือ การแก้ปัญหา จึงต้อง มีเครื่องมือทั้งในการดำเนินการและการสื่อสารนำเสนอ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   • เพื่อให้ผู้เรียนเครื่องมือในการสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA
   • เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเครื่องมือการนำเสนอด้วย A3 Report
   • เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการคิด การสรุป และ การนำเสนอ อย่างเป็นระบบ


เนื้อหาของหลักสูตร
   • หลักการของ PDCA
   • กรอบความคิดของการใช้ PDCA ในส่วนต่างๆ
     o การให้ความสำคัญของการวางแผน (P)
     o การปฏิบัติตามแผนด้วยความมีวืนัย
   • การพัฒนาทักษะ (Skill) ต่างๆกับการใช้ PDCA
     o Tools Template
     o Analytical Thinking
   • หลักการของ A3 Report
   • การนำ A3 Report ใช้ในการนำเสนอ

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1. แนะนำ 02:05 นาที
    2. หลักคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 04:24 นาที
    3. แนวคิดการทำงานแบบ PDCA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 04:43 นาที
    4. รูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 02:03 นาที
    5. การคิดเชิงระบบ Systematic Thinking 04:20 นาที
    6. การเรียนรู้แนวความคิดการบริหารงานด้วยทักษะการคิดแบบต่างๆ 02:46 นาที
    7. การบริหารงานอย่างเป็นระบบเพื่อพิชิตเป้าหมาย 02:39 นาที
    8. ความสูญเปล่า7ประการที่เป็นอุปสรรคของการทำงาน 7 Wastes 04:29 นาที
    9. การประยุกต์ใช้PDCAกับการพัฒนา 01:33 นาที
    10. ทำความรู้จักกับ A3 Report 04:38 นาที
    11. รูปแบบการทำงานของ A3 Report 03:51 นาที
    12. ประโยชน์ของการใช้ A3 Report 03:36 นาที
    13. Workshop 01:01 นาที
    14. สรุป 01:55 นาที