คอร์สอบรมออนไลน์ แนวการอบรมในรูปแบบ Training and Group Coaching

หน้าแรก / บริการ / Online Course / แนวการอบรมในรูปแบบ Training and Group Coaching

คอร์ส 1 วัน (ประมาณ 6 ชั่วโมง)
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
การสอนแบบ T&GC มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้าง Growth Mindset ด้วยตัวเอง ผู้เรียนสามารถเปลี่ยน Mindset ได้ด้วยตัวเองเป็นเพราะ...
กระบวนการสอนใช้หลักการแล้วให้ผู้เรียนค้นหาวิธีการตัวเอง ทำให้ Mindset ตัวเองเปลี่ยน
ผู้เรียนเป็นผู้ใหญ่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองรับฟัง แล้วได้แง่คิดใหม่ด้วยตัวเอง ทำให้ Mindset ของตัวเองเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
การได้พิสูจน์หลักการของเนื้อหา ต้องการปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเอง และทดลองปฏิบัติทันทีใน Class ทำให้สามารถปรับ Mindset ของตัวเองใหม่ได้
การสอนแนว T&GC เปิดอิสระให้ผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกคิดเอง Mindset ก็จะปรับได้เอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การที่ผู้เรียนได้เรียนพร้อมปรับเปลี่ยน Mindset ของตัวเองไปเรื่อยๆ ทำให้เกิด Growth Mindset ใหม่ขึ้นมาด้วยตัวเองทันที ทั้งนี้ การสอนแนว T&GC มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในเนื้อหาให้มากที่สุด
การสอนเนื้อหาแล้วชวนคิดโดยใช้การ Coaching 
การใช้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็นช่วงๆ โดยการทำ Workshop
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนพูดคุยกันและแชร์ใน Class ทำให้ผู้อื่นได้แนวคิดเพิ่ม
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตัวเอง
การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Study) ให้ทดลองนำความรู้มาประยุกต์ใช้ทันที
กิจกรรมย่อยต่างๆ ที่วิทยากรแต่ละท่านใช้ประกอบการฝึกอบรม


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การอบรมรูปแบบT&GC