คอร์สอบรมออนไลน์ 7 การคิดที่สำคัญสำหรับการบริหารงาน

((The 7 Essential Thinking))

หน้าแรก / บริการ / Online Course / 7 การคิดที่สำคัญสำหรับการบริหารงาน

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
   การบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีความเป็นมืออาชีพ ก็จะทำให้ทีมงานปฏิบัติงานอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะรับมอบหมายงานที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้ เพราะมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้สามารถเอาชนะการแข่งขันที่มีความรุนแรงมากขึ้นได้
   การพัฒนาหลักการคิดประเภทต่างๆ (Conceptual Thinking) แล้วประยุกต์ใช้กับการทำงานกับสถานการณ์ต่างๆ จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการทำงาน หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์เชิงลบกับเหตุการณ์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักคิดประเภทต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างแนวทาง นำหลักการคิดมาใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ของตัวเอง แล้วสามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ความสำคัญของการคิดกับการบริหารงาน
การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
การคิดเชิงแนวข้าง (Lateral Thinking)
การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
Workshop : การประยุกต์การคิดกับการบริหารงาน

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 ความสำคัญของการคิดกับการบริหารงาน
    3 การคิดเชิงวิเคราะห์ Analytical Thinking
    4 การคิดเชิงตรรกะ Logical Thinking
    5 การคิดเชิงแนวข้าง Lateral Thinking
    6 การคิดเชิงสร้างสรรค์ Creative Thinking
    7 การคิดเชิงวิพากษ์ Critical Thinking
    8 การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking
    9 การคิดเชิงระบบ Systematic Thinking
    10 workshop
    11 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : บริหารการคิดหัวหน้า

แสดงความคิดเห็น