คอร์สอบรมออนไลน์ 7 ทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้างาน ชุด 1

(Supervisory Skill I)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / 7 ทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้างาน ชุด 1

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
   หัวหน้างานนับว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญ เพราะเป็นผู้ใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด ซึ่งงานส่วนใหญ่จะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่หัวหน้างานสามารถทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากแค่ไหน หัวหน้างานโดยส่วนใหญ่เติบโตมาจากผู้ปฏิบัติงาน ทำให้มีความเชี่ยวชาญในงานแต่ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับหัวหน้างาน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่ยอมรับของเด็กยุคใหม่ (Gen Y) นับเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่ง หากหัวหน้างานไม่พร้อมในการเป็นผู้นำก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นได้
องค์กรส่วนใหญ่จึงยอมทุ่มเทเรื่องการพัฒนาหัวหน้างานเป็นอย่างมากเพื่อให้หัวหน้ามีความพร้อมในการทำงานและการบริหารทีมงาน โดยสามารถพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีมงาน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   • ทำให้หัวหน้างานมีทักษะในการบริหารทีมงานอย่างถูกวิธีด้วย Style ของตัวเอง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิผล
   • สร้างให้หัวหน้างานมีความ “ครบเครื่องเรื่องการเป็นหัวหน้างาน” ได้ทั้งแนวทางการพัฒนาตัวเอง การพัฒนาทีมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทำให้หัวหน้างานสามารถที่จะหยุดการลาออกของพนักงานได้ เพราะพนักงานจะมีความสุขจากการปฏิบัติตัวของหัวหน้างานที่มีคุณภาพ ทำให้พนักงานใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
   • หลักการพัฒนาหัวหน้างานที่ดี
   • ทักษะ 1 : การกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน (Goal Setting)
   • ทักษะ 2 : การมอบหมายงานที่ดี (Delegation)
   • ทักษะ 3 : การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
   • ทักษะ 4 : การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solution)
   • ทักษะ 5 : การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล (Decision Making)
   • ทักษะ 6 : การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
   • ทักษะ 7 : การทำงานเป็นทีมเวิร์ค (Teamwork)
   • Workshop : การพัฒนาตัวเองให้เป็นหัวหน้างานที่ดี

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำหลักสูตร
    2 หลักการพัฒนาหัวหน้างานที่ดี
    3 ทักษะที่1 การกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
    4 ทักษะที่2 การมอบหมายการที่ดี
    5 ทักษะที่3 การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
    6 ทักษะที่ 4 การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
    7 ทักษะที่ 5 การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
    8 ทักษะที่ 6 การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก
    9 ทักษะที่ 7 การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
    10 Workshop
    11 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างาน7 ทักษะSupervisory Skill

แสดงความคิดเห็น