คอร์สอบรมออนไลน์ 7 ทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้างาน ชุด 2

(Supervisory Skill II)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / 7 ทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้างาน ชุด 2

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
   หัวหน้างานเปรียบเสมือนผู้สวมหมวก 2 ใบ ใบแรกเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารของหน่วยงาน และอีกใบเป็นตัวแทนของบคุลากรในความปกครอง ซึ่งหัวหน้างานต้องรักษาดุลยภาพของทั้ง 2 ฝ่ายได้ดี มีความยุติธรรม และนำพาทีมงานให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องมีการพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
   หัวหน้างาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องของงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานได้ดี จึงควรได้รับแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง ให้สามารถสื่อสารและบริหารจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมั่นใจ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ โดยการเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรค์ต่างๆ ทางด้านการบริหารได้ด้วยตัวเอง
เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการเป็นหัวหน้างาน ให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปปรับใช้ และเป็นที่ยอมรับของทีมงาน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักการพัฒนาหัวหน้างานที่ดี
ทักษะ 1 : การพัฒนาตัวเองด้วย Growth Mindset
ทักษะ 2 : การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
ทักษะ 3 : การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
ทักษะ 4 : การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
ทักษะ 5 : การสอนงานได้ทั้งใจได้ทั้งงาน (Caching on Job)
ทักษะ 6 : การเป็นผู้นำสร้างแรงจูงใจ (Leadership Motivation)
ทักษะ 7 : การจัดการอารมณ์เชิงลบในการทำงาน (EQ)
Workshop : การพัฒนาตัวเองให้เป็นหัวหน้างานที่ดี

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำหลักสูตร
    2 หลักการพัฒนาหัวหน้างานที่ดี
    3 ทักษะที่ 1 การพัฒนาตัวเองด้วย Growth mindset
    4 ทักษะที่ 2 การคิดเชิงวิเคราะห์ Analytical Thinking
    5 ทักษะที่ 3 การคิดเชิงสร้างสรรค์ Creative Thinking
    6 ทักษะที่ 4 การทำงานเชิงรุก Proactive Working
    7 ทักษะที่ 5 การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
    8 ทักษะที่ 6 การเป็นผู้นำสร้างแรงจูงใจ Leadership Motivation
    9 ทักษะที่ 7 การจัดการอารมณ์เชิงลบในการทำงาน (EQ)
    10 Workshop
    11 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้นำหัวหน้างานทักษะ