คอร์สอบรมออนไลน์ 7 ทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้างาน ชุด 3

(Supervisory Skill III)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / 7 ทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้างาน ชุด 3

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- การพัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างาน เพื่อให้ทำให้หัวหน้างาน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานของตัวเอง พัฒนาทีมงานและทำให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีบรรลุเป้าหมายร่วมกันเป็นทีมอย่างครบถ้วน
- การพัฒนาทักษะการพัฒนาทีมงาน เกื้อหนุนให้หัวหน้างาน สามารถทำให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี และสามารถเติบโตมาแทนตำแหน่งหัวหน้างานได้ในอนาคต จึงต้องคอยพัฒนาทั้ง สมรรถนะ, กรอบความคิดและการให้เทคนิคต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างครบถ้วน และสามารถประยุกต์ใช้กับบทบาทของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองในการเป็นหัวหน้างานที่ดีด้วยการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการงานกับการสร้างผลการปฏิบัติงานรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ความหมายของ VUCA World
 ทักษะที่ 1 : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)
 ทักษะที่ 2 :การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
 ทักษะที่ 3 : การพัฒนาตัวเองด้วย 5Q
 ทักษะที่ 4 : การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
 ทักษะที่ 5 : การเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน (Coaching & Mentor)
 ทักษะที่ 6 : การสร้างสมองนวัตกรรมกับการทำงาน
 ทักษะที่ 7 : การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation Mindset)
 Workshop : การพัฒนาตัวเองให้เป็นหัวหน้างานที่ดี

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 ความหมายของ VUCA World
    3 ทักษะที่ 1 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change Leader
    4 ทักษะที่ 2 การคิดเชิงวิพากษ์ Critical Thinking
    5 ทักษะที่ 3 การพัฒนาตัวเองด้วย 5Q
    6 การเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน Coaching & Mentor
    7 ทักษะที่ 6 การสร้างสมองนวัตกรรมกับการทำงาน
    8 ทักษะที่ 7 การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล Digital Transformation Mindset
    9 workshop การพัฒนาตัวเองให้เป็นหัวหน้างานที่ดี
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : 7 ทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้างาน ชุด 3Supervisory Skill IIIทักษะ

แสดงความคิดเห็น