คอร์สอบรมออนไลน์ 7 เรื่องการบริหารของผู้จัดการยุคใหม่

หน้าแรก / บริการ / Online Course / 7 เรื่องการบริหารของผู้จัดการยุคใหม่

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- ผู้จัดการยุคใหม่ นอกจากเก่งเรื่องงานแล้ว ควรมีความสามารถเรื่องการบริหารและการจูงใจทีมงานได้ด้วย เพราะผลงานของทีมย่อมเกิดจากทุกคนภายในทีมทำหน้าที่ของตัวเอง และรวมเป็นผลงานของทีมไม่ใช่คนในทีมต่างคนต่างทำ และทำอยู่ไม่กี่คน ผลงานจึงออกมาไม่ดี ดังนั้นผู้จัดการยุคใหม่ต้องสั่งการ, ควบคุม, จัดการ และสอนเขาไม่ใช่ลงมือทำแทนทีมงาน
- การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์นั้น ผู้จัดการต้องพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้เพิ่มขึ้น และพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น สามารถสร้างทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้เป็นอย่างดี เพราะทีมงานรอผู้จัดการที่มีภาวะความเป็นผู้นำทีมอย่างแท้จริง หากทำให้ทีมงานยอมรับได้ ก็จะเกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้จัดการเรียนรู้และเข้าใจบทบาทของผู้จัดการยุคใหม่ที่เหมาะกับ Style ของตัวเอง
เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะสำคัญต่างๆ เพื่อก้าวเป็นผู้จัดการที่ได้รับการยอมรับจากทีมงานมากยิ่งขึ้น


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การเรียนรู้และเข้าใจโลกยุคใหม่ (VUCA World)
 หลักการบริหารสถานการณ์วิกฤต (Crisis Management)
 หลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 หลักการบริหารโดยวัตถุประสงค์ (MBO)
 หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
 หลักการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
 หลักการบริหารบุคลากร (Staff Management)
 Workshop : การประยุกต์ใช้หลักการบริหารของตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 การเรียนรู้และเข้าใจโลกยุคใหม่ VUCA World
    3 หลักการบริหารสถานการณ์วิกฤต
    4 หลักการบริหารความเสี่ยง Risk Management
    5 หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงChange Management
    6 หลักการบริหารโดยวัตถุประสงค์ MBO
    7 หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management
    8 หลักการบริหารความขัดแย้งConflict Management
    9 หลักการบริหารบุคลากร Staff Management
    10 Workshop
    11 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : บริหารผู้จัดการยุคใหม่