แพคเกจ : กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

(Supervisors Development)

หน้าแรก / บริการ / แพคเกจหลักสูตร / กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Highlight Course

 หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 หลักสูตรฝึกอบรม สื่อสาร...สร้างสัมพันธ์...เพิ่มพลัง...งานสำเร็จ
 หลักสูตรฝึกอบรม งานสำเร็จ...บริหารทั้งเวลา และ ตัวคุณ
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงานได้ทั้งใจ
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานที่มีคุณภาพ พัฒนาตัวเอง บริหารทีมงาน และสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ

แนวความคิดของโปรแกรม
   โปรแกรมพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นให้การพัฒนาเกิดความต่อเนื่อง และทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน (Sustainable) สามารถนำสิ่งที่ได้รับรู้ ไปปรับปรุงใช้กับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ได้อย่างแท้จริง ต้องการ
    ปรับเปลี่ยนตัวเอง (Self-Development)
    การพัฒนาทีมงาน (Staff managements & Development)
    การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ( Performances Management)
   ผู้บริหารระดับต้น(หัวหน้างาน) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานเป็นส่วนใหญ่และผลงานที่เกิดขึ้นล้วนต้องใช้ทักษะ (Skill) สมรรถนะ (Competency)และความสามารถ (Ability) ของหัวหน้างานเป็นอย่างมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรต้องการ ดังนั่นการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น(หัวหน้างาน) จึงเป็นเรื่องที่องค์กรควรให้ความสำคัญ เพราะหากหัวหน้างานสารถพัฒนาตัวเอง พัฒนาทีมงานและพัฒนาให้มีประสิทธิผลได้ ย่อมส่งผลที่ดีต่อองค์กรเช่นเดียวกัน

Program Framework


หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร
   การพัฒนาผู้อื่นในฐานะหัวหน้างานนั้นต้องสามารถพัฒนาตัวเองได้ก่อน โดยการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากผู้เชี่ยวชาญไปเป็นบทบาทของผู้นำ ( Leader ) ให้ได้และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทีมงาน สามารถให้พลังผู้อื่น และได้รับการยอมรับจากทีมงาน

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย
   การประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ต้องประกอบด้วย แผนการดำเนินงานที่มีคุณภาพ มีความชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้การประสบความล้มเหลวหลายครั้งไม่ใช่เป้าหมายสูงเกินไป หรือยากที่จะบรรลุผลสำเร็จได้ แต่เป็นเพราะแผนงานที่กำหนดไว้ไม่เหมาะสมทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเดินทางสู่เป้าหมายได้

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการตั้งเป้าหมาย พิชิตเป้าหมาย (KPI) อย่างมืออาชีพ

   การคิดที่ถูกต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และกล้าในการตัดสินใจ โดยใช้ทั้งข้อมูล, ความคิดอย่างเป็นธรรมชาติและเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยให้ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอเป็นเรื่องท้าทาย ไม่ใช่ความเครียด ความกังวลหรือความกลัวอีกต่อไป

หลักสูตรฝึกอบรม สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ
   การคิดสร้างสรรค์ คือการคิดที่ออกนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับเรื่องเดิมๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ พยายามสร้างแนวความคิดใหม่ๆ แล้วเลือกแนวความคิดที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จริง หากเราฝึกฝนทักษะการคิดและพัฒนาตัวเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา, การทำงาน, การบริหารงานและการดำเนินชีวิตของเรา ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิผลที่สูงขึ้น

หลักสูตรฝึกอบรม งานสำเร็จ บริหารทั้งเวลาและตัวคุณ
   การกำหนดเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการและเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาว่าสำคัญหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นั้นมีความชัดเจนมากแค่ไหน เป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างไร เพราะถ้าเป้าหมายของเราเป็นเป้าหมายระยะสั้น การบริหารของเราก็มีแต่เรื่องเร่งด่วน เพราะเวลาเราจะเดินอยู่ตลอดเวลา แผนการดำเนินของเราจะต้องละเอียดมาก

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงานได้ทั้งใจ
   การสอนงานครอบคลุมหลากหลายวิธีทั้งในเนื้องาน, วิธีการ, ความรู้สึก และการปฏิบัติตัวในแนวอยู่ในที่ทำงาน ดังนั้น จึงควรให้เทคนิคต่างๆ แก่ผู้ที่จะมาทำหน้าที่โค้ช, พี่เลี้ยงและครูฝึกให้กับพนักงานใหม่ ให้สามารถสอนงานที่ได้ทั้งเนื้องานและได้ทั้งใจของทีมงานใหม่ๆ ด้วย จึงจะทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งช่วยให้การลาออกลดน้อยลงด้วย

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   การพัฒนาตัวเองให้มีเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีคุณภาพ จะทำให้ลดปริมาณงานที่ผู้จัดการ / หัวหน้างาน ไม่ควรทำออกไปได้จำนวนมาก จึงมีเวลาพอที่จะทำเรื่องที่สำคัญและเหมาะกับความสามารถของผู้จัดการ / หัวหน้างาน แต่ก็ต้องคอยติดตามงานและสอบงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายด้วย

    แชร์            แชร์