แพคเกจ : กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาบุคคลากรด้านงานขายครบวงจร

(Integrated Marketing)

หน้าแรก / บริการ / แพคเกจหลักสูตร / กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาบุคคลากรด้านงานขายครบวงจร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Highlight Course

 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนานักขายพิชิตเป้าหมาย
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการขายเชิงกลยุทธ์
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคัมภีร์ การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ ของตัวเอง
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายสำหรับนักขายในฐานะที่ปรึกษา

แนวความคิดของโปรแกรม
   การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานขาย โดยเฉพาะพนักงานขายและเจ้าหน้าที่งานขายเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ขององค์กร เพราะรายได้จากยอดขายแล้วเกิดผลกำไร เพื่อนำไปบริหารค่าใช้จ่ายให้มีกำไรเหลือ ล้วนต้องพึ่งพาทีมงานขายที่ต้องพร้อม หากทีมงานขายไม่เข้มแข็ง ย่อมทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ องค์กรก็จะประสบกับปัญหาในเรื่องการเงินได้ 
   การพัฒนางานทีมงานขายมีปัญหา อุปสรรค และเรื่องท้าทายในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะ..... 
    พนักงานขายจิตตกบ่อย บ่นแต่เรื่องที่เป็นปัญหา 
    พนักงานขาดความกระตือรือร้นด้วยตัวเอง รอแต่ขอความช่วยเหลือ 
    พนักงานไม่รู้สึกว่าเป้าหมายท้าทาย ชอบคิดว่าทำไม่ได้ 
    พนักงานขายไม่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
    พนักงานขายมีความอดทนต่ำ มีทัศนคติเชิงลบกับงานขาย 
        (เป็นต้น) 
   การพัฒนาพนักงานขายเป็นการออกแบบให้มีความต่อเนื่องในการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง เนื้อหามีความสอดคล้องตั้งแต่การให้ภาพรวมงานขาย การเจาะลึกในแต่ละเทคนิค และแนวทางในการพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองเพื่อเสริมสร้างทั้งแนวความคิด ทักษะ คุณสมบัติ และวิธีการทำงานตาม Style และสภาพแวดล้อมของผู้เรียนโดยตรง

Program Framework


หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนานักขายพิชิตเป้าหมาย
   สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีนักขายที่มีใจเต็มร้อยกับงานขาย มุ่งมั่นกับเป้าหมายที่ได้รับ เอาชนะปัญหา อุปสรรคต่างๆได้ด้วยตัวเอง มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบ กระตุ้นตัวเองให้มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับงานขายตลอดเวลา ไม่โทษสภาพแวดล้อม แต่ใช้การพัฒนาตัวเองเพื่อเอาชนะเป้าหมายเป็นหลัก

หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ 
   การขายเชิงกลยุทธ์ เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ค่อยเร่งด่วน เพราะเทคนิคการขายทั่วไป ก็สามารถดำเนินการขายได้ แต่นักขายที่ต้องการพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถเหนือกว่านักขายอื่นๆ จึงต้องมุ่งเน้นที่การสร้างเทคนิคการขายเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ตัวเองอยู่ในใจลูกค้า และทำงานอย่างเป็นระบบ ลูกค้าให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ หลังจากนั้น จึงเปลี่ยนบทบาทของตัวเอง จากนักขายธรรมดาให้เป็น นักขายในฐานะที่ปรึกษา ในความคิดของลูกค้าให้ได้

หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคัมภีร์ “การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ” ของตัวเอง
   การขายเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ดังนั้น การกระตุ้นและฝึกอบรมให้นักขายสามารถเขียนแผนงานขายของตัวเองได้เท่ากับมีแผนที่การทำงานที่ชัดเจน ทำให้นักขายสามารถเผชิญกับการแข่งขันที่มีอยู่ในปัจจุบันได้มากขึ้น เพราะเห็นทิศทางการทำงานของตัวเองที่ชัดเจนขึ้น สามารถทำงานตามพื้นฐานที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน จึงไม่ตื่นตระหนกกับเป้าหมายยอดขาย แต่จะเร่งตัวเองให้ตามงานขายตามแผนให้ครบถ้วน

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์
   การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริหารให้มีความเชี่ยวชาญนั้น ต้องพัฒนาในหลายๆ ด้านควบคู่กันไป เช่น
    ความรู้เกี่ยวสินค้าหรือบริการ
    ทักษะในการขายให้โดนใจ
    การวิเคราะห์การขายเชิงกลยุทธ์
    เทคนิคปิดการขายอย่างเหนือชั้น 

หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
   การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์มีส่วนสำคัญต่อการขายอย่างมาก เพราะการขายได้โดยที่ลูกค้ารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ เราก็จะสามารถขายได้เพียงครั้งเดียว แต่ถ้าลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าในการซื้อขาย ก็จะเกิดการซื้อซ้ำต่อไปอีกในอนาคต พนักงานขายที่ดีควรมี “ ทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี (Negotiation skill ) ” มองว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายไม่ใช่คิดว่าเป็นความเครียด เพื่อให้กระบวนการขายดำเนินต่อไปจนถึงการปิดการขาย 

หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น
   กระบวนการขายที่มีคุณภาพ ต้องจบที่ “การปิดการขาย” ที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ไม่ใช่แค่ปิดการขายได้ แต่ควรได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและความเต็มใจอย่างแท้จริง การขายครั้งนั้นจึงจะเป็นการขายที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายสำหรับนักขายในฐานะที่ปรึกษา
   พนักงานขายที่ดีต้องพยายามยกระดับตัวเองจากการเป็นเซลล์ (Sales) มาเป็นที่ปรึกษา(Consultant) ของลูกค้า การเป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ต้องใช้เวลาและความพยายามที่จะเข้าใจความต้องการ รวมทั้งแก้ปัญหาของลูกค้า และจะต้องช่วยหาคำตอบที่ดีที่สุด (Solutions) ให้กับความต้องการและปัญหานั้นๆอย่างสม่ำเสมอ

    แชร์            แชร์