แพคเกจ : กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ

(Staff Development)

หน้าแรก / บริการ / แพคเกจหลักสูตร / กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Highlight Course

 หลักสูตรฝึกอบรม คุณเป็นได้ดีกว่าที่คิด
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการทำงานเชิงรุกอย่างมั่นใจ
 หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักสูตรฝึกอบรม สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ
 หลักสูตรฝึกอบรม งานสำเร็จ บริหารทั้งเวลาและตัวคุณ
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้หลักสูตรฝึกอบรม
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกรักองค์กรกันเถอะ

พนักงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตัวเอง ทำงานร่วมกันเป็นทีมงาน มีจิตสำนึกรักองค์กร

แนวความคิดของโปรแกรม
   องค์กรปัจจุบันให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยให้พนักงานเป็นผู้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง เนื่องจากปัจจุบันหัวหน้าไม่สามารถบังคับให้พนักงานปฏิบัติตามได้จึงต้องพัฒนาให้พนักงานเลือกพัฒนาตัวเองตาม Style ของตัวเอง การพัฒนาพนักงานไม่สามารถพัฒนาได้หลายๆเรื่อง แต่ควรให้ความสำคัญกับเรื่องหลักๆเช่น…
    ทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน
    สร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร
    การทำงานเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์
    การบริหารเวลาให้มีประสิทธิผล
    การสื่อสารที่ดี
    การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      (เป็นต้น)
   โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการอย่างบูรณาการมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนเป็นผู้ปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองด้วยความเชื่อที่ว่า…
    คนรักตัวเอง
    คนอยากเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเอง
    คนมีวิธีการของตัวเองตามStyle ตัวเอง

หลักสูตรฝึกอบรม คุณเป็นได้ดีกว่าที่คิด

   ศักยภาพของคนส่วนใหญ่ใช้เพียง 10% อีก 90% รอการนำมาใช้ การพัฒนาตัวเอง ต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อที่ว่า “คุณ...เป็นได้ดีกว่านี้” โดยการสำรวจตัวเองอยู่เรื่อยๆ เช่น 
    คุณมีเป้าหมายที่สำคัญคือเรื่องใด 
    คุณมีคุณสมบัติเด่นอะไร 
    คุณจะพัฒนาตัวเองในเรื่องใด คำถามเหล่านี้ ช่วยทำให้มองเห็นตัวเองชัดเจน และสามารถสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้น


หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการทำงานเชิงรุกอย่างมั่นใจ
   การทำงานที่มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายโดยการเชื่อมั่นในความเป็นตัวของตัวเอง ยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข โดยไม่ย่อท้อ จนกว่างานนั้นจะประสบความสำเร็จ โดยการเลือกที่จะตอบสนองสิ่งเร้าเชิงลบ ด้วยการทำงานเชิงบวกคือ ไม่ยอมแพ้กับปัญหา

หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
   การทำงานในระบบทีมเวิร์คนั้น ผลสำเร็จสูงสุดเกิดจากการทำงานร่วมกันในสองมิติ คือ มิติของงาน และมิติของจิตใจ การให้ความสำคัญกับ เป้าหมายส่วนรวม มากกว่าเป้าหมายส่วนตัว กำหนดสิ่งที่ยึดถือร่วมกัน เช่น วิสัยทัศน์ , ค่านิยม , เป้าหมาย , แผนงาน และผลลัพธ์ เพื่อให้มีทิศทางที่ชัดเจนและแม่นยำ จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จได้ 

หลักสูตรฝึกอบรม สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ
   ปัญหาต่างๆ ในองค์กรที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความบกพร่องในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน โดยสาเหตุหลักมาจากแนวความคิด ดังนี้
    ต้องการผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการเป็นหลัก
    คิดว่าผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการผิดพลาด ทำให้มีปัญหา
    มองว่าผู้อื่นไม่ให้ความร่วมมือ
   การสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานให้สามารถต่อเชื่อม (Connect) กับผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดวามเข้าใจซึ่งกันและกัน มองเห็นเป้าหมายเดียวกันและทำงานเป็นทีม จะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรลดน้อยลงและเพิ่มผลผลิตตามความต้องการได้ 

หลักสูตรฝึกอบรม งานสำเร็จ บริหารทั้งเวลาและตัวคุณ
   การกำหนดเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการและเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาว่าสำคัญหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นั้นมีความชัดเจนมากแค่ไหน เป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างไร เพราะถ้าเป้าหมายของเราเป็นเป้าหมายระยะสั้น การบริหารของเราก็มีแต่เรื่องเร่งด่วน เพราะเวลาเราจะเดินอยู่ตลอดเวลา แผนการดำเนินของเราจะต้องละเอียดมาก 

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
   สมองของคนเรามีการคิดอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่สำคัญว่า คุณคิดอย่างไร แต่สำคัญที่คุณนำความคิดในเรื่องต่างๆ ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและองค์กรอย่างไร ดังนั้น การพัฒนาทักษะการคิด เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมองคิดในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับตัวเองและองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกรักองค์กรกันเถอะ
   การที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรน้อยลงนั้น เนื่องจาก พนักงาน ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเอง เหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์กร , การมองเห็นแต่ข้อเสียขององค์กรเพียงด้านเดียว เป็นต้น บุคลากรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรจึงต้องเป็นผู้สร้างจิตสำนึกรักองค์กรขึ้นด้วยตัวเอง โดยการสร้างภาพลักษณ์องค์กรในฝันให้มีความสอดคล้องกับคุณค่าและวัฒนธรรมที่องค์กรเป็นอยู่ รวมทั้งการปฏิบัติตัวในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้างในองค์กร เพื่อทำให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

    แชร์            แชร์