แพคเกจ : กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อบริหารผลการปฏิบัติงาน

(SUP2-ALL-NON-Performance)

หน้าแรก / บริการ / แพคเกจหลักสูตร / กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อบริหารผลการปฏิบัติงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Highlight Course

 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการตั้งเป้าหมาย พิชิตเป้าหมาย (KPI) อย่างมืออาชีพ
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย
 หลักสูตรฝึกอบรม การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล
 หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างทักษะการติ-ชมผลการทำงานอย่างสร้างสรรค์

การพัฒนาหัวหน้างาน ให้มีคุณภาพ ด้วยการ
เก่งงาน เก่งพัฒนาทีมงาน และเก่งบริหารผลการปฏิบัติงาน

แนวความคิดของโปรแกรม
   โปรแกรมพัฒนาการเป็นหัวหน้างาน เพื่อบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นให้หัวหน้างาน เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการสร้างคุณค่าในงานอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นธรรมชาติ และทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไปปรับใช้กับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ได้อย่างแท้จริง โดยการ
   พัฒนากรอบความคิดใหม่ของตัวเอง (Self-Development) 
   หลักการพัฒนาทีมงาน (Staff managements & Development) 
   สร้างแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Performances Management)
   เพราะหัวหน้างานเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานเป็นส่วนใหญ่ เป็นแกนกลางระหว่างพนักงาน กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ทีมงานสร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ การสร้างผลงานในแต่ละเป้าหมายขององค์กร ต้องใช้ทักษะ (Skill) สมรรถนะ (Competency)และ ความสามารถ (Ability) ของหัวหน้างาน ผ่านการทำงานของทีมงาน การพัฒนาหัวหน้างาน จึงเป็นเรื่องที่องค์กรควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

Program Framework
 

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการตั้งเป้าหมาย พิชิตเป้าหมาย (KPI) อย่างมืออาชีพ
   คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนเข้าใจในความสำคัญของเป้าหมาย และทำเป้าหมายให้มีความชัดเจน พวกเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและตั้งอกตั้งใจอยู่กับการทำงานเพื่อบรรลุมันให้ได้...ทุกๆ วัน ไม่สนใจปัญหา / อุปสรรคที่เผชิญอยู่ แต่จะค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค ต้องการมองเป้าหมายอย่างมั่นใจ
   ความสามารถของคุณในการตั้งเป้าหมาย คือทักษะสำคัญของความสำเร็จ หลายคนยังคิดว่าพวกเขามีเป้าหมายอยู่แล้ว ทั้งๆ ที่จริงแล้วไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริง เพราะเป้าหมายที่เป็นของเขาจริงๆ ต้องกระตุ้นพลังในการมุ่งสู่เป้าหมายโดยไม่กลัวความล้มเหลว ความผิดพลาดหรือการถูกปฏิเสธ เขาจะมีความสุขที่ได้ดำเนินการเพื่อไปถึงฝันโดยยอมรับกับผลที่เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ 

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย
   การประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ต้องประกอบด้วย แผนการดำเนินงานที่มีคุณภาพ มีความชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้การประสบความล้มเหลวหลายครั้งไม่ใช่เป้าหมายสูงเกินไป หรือยากที่จะบรรลุผลสำเร็จได้ แต่เป็นเพราะแผนงานที่กำหนดไว้ไม่เหมาะสมทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเดินทางสู่เป้าหมายได้
   การกำหนดแผนงานที่มีคุณภาพแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอหากผู้ปฏิบัติขาดเทคนิคในการบริหารแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งต้องใช้ทักษะหลายๆด้านในการบริหารแผนงานให้ประสบผลตามเป้าหมายเช่น
    การให้ความสำหรับแผนงานที่สำคัญ
    การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล 
    การรู้จักแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์
    การมุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างเต็มที่ (เป็นต้น)
   การพัฒนาตนเองด้วยการวางแผนงานที่มีคุณภาพ และบริหารแผนงานอย่างมีประสิทธิผลอยู่อย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จไม่เพียงเฉพาะเรื่องงาน แต่รวมถึงเรื่องส่วนตัวและชีวิตของตัวเองด้วย เพราะทุกคนย่อมมีเป้าหมายในด้านต่างๆของชีวิต เช่น งาน ครอบครัว สุขภาพ การเงิน เป็นต้น ดังนั้นการหมั่นฝึกฝนในการวางแผนทำงานอยู่สม่ำเสมอ ย่อมทำให้แผนงานในด้านอื่นๆมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นด้วย

หลักสูตรฝึกอบรม การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

   กระบวนการบริหารทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่หัวหน้างานทุกคนต้องพัฒนาตัวเอง เพื่อให้การสั่งงานเกิดประสิทธิผลและสามารถบรรลุเป้าหมาย (KPI) ตามที่ต้องการได้ โดยที่ทีมงานผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจ เต็มใจ และได้ใช้ความสามารถของตัวเขาเองอย่างเต็มที่ 
การพัฒนาให้หัวหน้างานมีเทคนิคที่สำคัญ จึงเป็นเรื่องจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากหัวหน้างานไม่สามารถ สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานได้ ก็จะทำให้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทีม ไม่บรรลุเป้าหมาย ก็จะส่งผลกระทบกับเป้าหมายของทีม แล้วทำให้เป้าหมายขององค์กรได้รับผลกระทบไปด้วย หัวใจสำคัญของการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน อยู่ที่ 5 เรื่องหลักดังนี้
    หลักการที่สำคัญของการสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน
    เทคนิคที่มีประสิทธิผลในการสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน
    การเรียนรู้และเข้าใจข้อดี-ข้อจำกัดของผู้รับงานอย่างแท้จริง
    การสื่อสารที่ดีของหัวหน้างาน ทั้งการสื่อ การรับฟังและการป้อนกลับ
    การใช้หลักจิตวิทยาให้การสั่งงาน ด้วยการจูงใจมากกว่าบังคับ 
   การฝึกฝนกระบวนการสั่งงานและเทคนิคต่างๆ ดังกล่าวในการประยุกต์ใช้อยู่อย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้หัวหน้างานเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพ สามารถบริหารผลปฏิบัติงานของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
   ผู้บริหารและผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ จะมีทีมที่มีทักษะในการทำงาน และมีแรงจูงใจในการพิชิดเป้าหมาย การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการวัดและพัฒนาความมีประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรในองค์กร โดยการเริ่มต้นเป็นวัฏจักร
   การบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลสูง ผู้บริหารและผู้จัดการควรมีบทบาทเป็นโค้ชในขั้นตอนต่างๆ ให้กับทีมงานในแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นจูงใจให้บุคลากรนำศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ และพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเอง เช่น
    การโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
    การโค้ชเพื่อการปฏิบัติงาน (Coaching on Job)
    การโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance)
    การโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
   การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชโดยการมุ่งเน้นการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน จะทำให้สามารถสร้างคุณภาพของผลงานผ่านบุคลากรได้อย่างเต็มที่ และจูงใจให้บุคลากรมุ่งมั่นกับเป้าหมายของตัวเอง ทำให้ผู้จัดการไม่ต้องคอยออกคำสั่ง หรือแนะนำโดยตรง ซึ่งอาจไม่ได้รับการยอมรับจากบุคลากร เพราะบุคลากรย่อมมีวิธีการที่เป็นของตัวเอง และอยากใช้วิธีการของตัวเองมากกว่า โดยได้รับการดูแล และตรวจสอบติดตาม โดยผู้จัดการที่ไม่แทรกแซงงานพนักงาน

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ
   การบริการจัดการตามวัตถุประสงค์ (Management by Objective) เป็นกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา กำหนดเป้าหมายร่วมกัน ตามวัตถุประสงค์ของงานในแต่ละหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถประเมินและพัฒนาบุคลากรได้ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างมีมาตรฐานและสามารถวัดผลลัพธ์ได้จริง 
   การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานที่สำคัญ คือ การทำให้พนักงานสามารถมองเห็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน ดังนั้นควรมีทักษะการประเมินผลงาน (Appraisal Skill) ดังนี้
    การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
    การรับฟังอย่างตั้งใจ ให้เข้าใจทีมงาน (Active Listening)
    การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
    การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Coaching)
   การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี ต้องดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ก่อนที่จะให้ลงมือปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรมและมีความปรารถนาดี ให้บุคลากรเจริญเติบโต ดังนั้นการพัฒนาตามขีดความสามารถ (Competency) ของบุคลากร มี 4 ด้าน ดังนี้
    ความรู้ ความสามารถ (Knowledge)
    ทักษะและแนวทางปฏิบัติงาน (Skill)
    คุณลักษณะตามตำแหน่งหน้าที่ (Attribute)
    กรอบความคิดในการปฏิบัติงาน (Mindset)

หลักสูตรฝึกอบรม สร้างทักษะการติ-ชมผลการทำงานอย่างสร้างสรรค์
   หัวหน้างานควรกล้าติ-ชมผลการทำงานของพนักงานตามข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์ ตรงไปตรงมา ไม่คิดไปเองว่าลูกน้องจะคิดอย่างไร เพราะถ้าผลงานดีเราก็ควรชมอย่างจริงใจ แต่ถ้าผลงานไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม เราก็ควรบอกกล่าวเพื่อให้เขานำไปปรับปรุงแก้ไขด้วยตัวของเขาเอง
   การสร้างทักษะการติ-ชมผลการทำงานเป็นสิ่งที่หัวหน้างานต้องหมั่นฝึกฝน โดยการสื่อสารที่ชัดเจนและจูงใจให้พนักงานอยากพัฒนาตัวเอง โดยการพูดถึงประเด็นของผลการทำงานไม่ใช่ที่ตัวบุคคล ในรูปแบบของการเป็นโค้ช ให้พนักงานมองเห็นข้อผิดพลาดด้วยตัวเองและทำให้เขายอมรับ เพื่อนำไปเปลี่ยนแปลงตัวเองต่อไป
   การติชมผลการทำงานที่ดีนั้น หลังจากกาพูดคุยระหว่างหัวหน้างานและพนักงานเสร็จแล้วต้องเกิดความพึงพอใจด้วยกันทั้ง2 ฝ่าย โดยที่หัวหน้าให้คำแนะนำที่ดีและพนักงานมองเห็นประโยชน์ โดยการกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการแก้ไข เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น

    แชร์            แชร์