แพคเกจ : กลุ่มหลักสูตรการสร้างค่านิยมหลักขององค์กร สู่ทีมงานอย่างยั่งยืน

(Core value Group)

หน้าแรก / บริการ / แพคเกจหลักสูตร / กลุ่มหลักสูตรการสร้างค่านิยมหลักขององค์กร สู่ทีมงานอย่างยั่งยืน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Highlight Course

 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
 หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำ
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงานได้ทั้งใจ
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกรักองค์กรกันเถอะ
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างค่านิยมหลักให้กับทีมงาน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผ

วิธีการที่ใช่ ใจที่เปิดรับ กับการส่งเสริม ยกระดับ ค่านิยมหลักขององค์กรด้วยพลังของทุกคนในองค์กร

แนวความคิดของโปรแกรม
   องค์กรมีค่านิยม (Core Value) ขององค์กร ที่กลั่นกรองมาจากลักษณะของพนักงานส่วนใหญ่ และนำมาสร้างเป็นจุดยึดร่วมกันเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายองค์กรติดขัดในการนำเรื่องค่านิยมองค์กรมาถ่ายทอดให้พนักงาน โดยรวมเข้าใจและยอมรับได้อย่างเต็มใจ เพราะเป็นการมองคนละมุม หากสามารถทำให้พนักงานทุกคนเข้าใจและเรียนรู้ที่มา วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คุ้มค่า ย่อมสร้างเป็น DNA ขององค์กรได้เร็วและยั่งยืนดังนั้นผู้ที่จะนำเรื่องนี้ถ่ายทอดและ นำมาปฏิบัติได้จริงนั้นคือ ทุกคนในองค์กร แต่ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วและมีพลังคือผู้นำองค์ในแต่ละระดับ เมื่อทุกคนมีเปิดใจ เรียนรู้ได้อย่างตั้งใจ ความสุข สามารถพัฒนาตัวเองให้มีความพร้อม และสร้างทีมงานได้อย่างยอดเยี่ยม
   ดังนั้นสิ่งที่พนักงานควรยึดมั่นคือการพัฒนาตัวเอง และสร้างความเป็นเนื้อเดียวกันกับองค์กรได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงไปยังคนรอบข้างอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในเรื่องของความมั่นใจในตัวเอง แนวคิด วิธีการแก้ไขปัญหา และความสุขความสนุกกับการทำงานได้ทุกวัน โดยเฉพาะผู้นำต้องมีความสามารถและทักษะในการสอนงานได้อย่างเหมาะสมและดึงศักยภาพของทีมงาน ให้ก้าวกระโดดด้วยเทคนิคการสอนงานที่หลากหลาย พร้อมทั้งสามารถจูงใจทีมงานได้อย่างสอดคล้องกับนโยบาย หรือค่านิยม (Core Value) ขององค์กรหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
องค์กรส่วนใหญ่จะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายอย่างราบรื่นหรือไม่ ขยายธุรกิจได้ก้าวหน้ามากเพียงใด สร้างคนคุณภาพได้ยอดเยี่ยมแบบใด ก็ขึ้นอยู่กับการสร้างผู้นำระดับกลาง ว่าจะสามารถมีคุณสมบัติเหล่านี้ เช่น ความกระตือรือร้น การกล้าตัดสินใจ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่นทุ่มเท และการเป็นผู้นำแบบ 360 องศา ได้มากน้อยเพียงใด หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนได้มองเห็น เข้าใจ และยอมรับในสิ่งที่เป็น พร้อมทั้งมีเป้าหมายในการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาพัฒนาอย่างจริงจัง พร้อมทั้งสามารถสร้างทีมต่อได้จากการที่เริ่มพัฒนาตัวเอง

หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำ
   การเป็นผู้นำมีความจำเป็นที่ต้องมีความสามารถในการสื่อสารได้ดีกับผู้อื่น เพราะหากไม่สามารถทำเรื่องการสื่อสารและประสานงานได้ดีนั้น จะก่อให้เกิดข้อจำกัดและการทำงานเป็นทีมที่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะสิ่งที่สำคัญคือ ต้องนำเสนองาน กับผู้บริหาร ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพกับระดับเดียวกัน และการมอบหมายงานให้กับทีมงาน เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการสื่อสารจูงใจสำหรับผู้นำเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งพัฒนาให้สอดคล้องกับการขยายตัวของทีม และการพัฒนาทีมงานให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
   การเติบโตขององค์กร และการเข้าออกของพนักงานจำนวนมากและบ่อยครั้ง นำมาซึ่งความไม่เชี่ยวชาญ และปัญหาใหญ่คือความสามารถของพนักงานไม่สามารถทดแทนกันได้ทันที ดังนั้นจึงเป็นภารกิจสำคัญของผู้นำทีมที่ต้องใช้บทบาทต่างๆ เช่น เป็นผู้สอนงาน ทั้งเรื่องของเนื้อหา วิธีการ ความรู้สึก และการปฏิบัติตัวในการทำงานร่วมกัน หลายครั้งผู้นำเองก็สับสนว่าบทบาทใดที่ใช้ในช่วงเวลาใด หากเราเสริมเทคนิคและวิธีการให้ผู้นำทราบว่าเทคนิคการเป็นโค้ช พี่เลี้ยง และ ครูฝึกให้กับพนักงาน ที่สามารถได้ทั้งใจ ทั้งเนื้องาน ที่ส่งเสริมให้สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้เร็วและลดอัตราการออกจากงานได้ดี 

หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกรักองค์กรกันเถอะ
   การสร้างความผูกพันกับองค์กร เป็นโจทย์สำคัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร เนื่องจากหลายครั้งเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม สิ่งที่สะท้อนออกมาจากพนักงานคือ ไม่ได้มองว่าองค์กรเป็นบ้าน ไม่ค่อยแสดงความรักต่อองค์กร ซึ่งอาจเป็นปัญหาสะสมทีละเล็กละน้อย จนสร้างสะสมเป็นทัศนคติเชิงลบต่อองค์กรเพราะในขณะที่ทำงานก็มักจะมองเห็นแต่ด้านเสียเพียงด้านเดียว หากสามารถจูงใจให้พนักงานเพิ่มมุมมองในด้านดีเพิ่มขึ้นบ้างจะช่วยสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กรขึ้นได้ด้วยตัวของเขาเอง อีกทั้งยังสามารถขยายผลไปยังคนรองข้างด้วยการปฏิบัติตัวที่ดี ยินดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันเพิ่มขึ้นในองค์กรได้อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างมีความสุข และมั่นใจ ภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างค่านิยมหลัก (Core Value)ขององค์กร 
   การสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กรเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับการร่วมมือจากทุกคนในองค์กร เพื่อให้สอดคล้องและเป็นวัฒนธรรมขององค์กร หากสามารถให้พนักงานในแต่ละระดับมีความเชื่อและรู้สึกได้ว่าสิ่งที่ตนเองปฏิบัติอยู่นี้มีความสอดคล้อง กับค่านิยมหลักขององค์กรอยู่ระดับใดได้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งสอนเทคนิคให้หัวหน้างานมีวิธีการรณรงค์อย่างสม่ำเสมอได้อย่างเหมาะสมกับสไตล์ของทีม พฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมาจากพนักงานในองค์กรจะสามารถบ่งบอกความเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างดี และที่สำคัญคือพนักงานรู้สึกว่ามีคุณค่า ค่านิยมของตัวเองมีความสอดคล้องกับทีมงานทั้งองค์กร นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานในองค์กรจากภายในตัวตนของพนักงานอย่างเต็มใจ นี่คือหัวใจสำคัญของการสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ
   การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมสิ่งที่ต้องมีตามมาคือ ความขัดแย้ง ถามว่าจะทำอย่างไรหลังจากนี้ สิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติเป็นสิ่งแรกคือ หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ถึงแม้จำทำได้ยาก แต่หากเกิด ความขัดแย้ง ขึ้นมาแล้วสิ่งที่ควรต้องเรียนรู้เพื่อนำปฏิบัติให้งานสำเร็จตามเป้าหมายร่วมกันคือ การบริหารความขัดแย้ง ด้วยความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก ของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นหากเข้าเข้าใจจะทำให้สามารถสร้างสรรค์วิธีต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนแนวคิด ให้นำมาผสานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ ด้วยการยึดหลักการเดียวกัน แม้จะมีหลากวิธีการที่แตกต่าง เพียงยึดหรือมองที่เป้าหมายทีมร่วมกันด้วยการสื่อสารอย่างเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น เท่านี้ก็สามารถทำให้ความขัดแย้งลดลงได้มาก การทำงานร่วมกันทุกระดับจะมีประสิทธิภาพอย่างยอดเยี่ยม

    แชร์            แชร์