แพคเกจ : กลุ่มหลักสูตรการสร้างโค้ชที่ดีในองค์กร

(Coach in Organization)

หน้าแรก / บริการ / แพคเกจหลักสูตร / กลุ่มหลักสูตรการสร้างโค้ชที่ดีในองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Highlight Course

 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง
 หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร

สอนงาน Style โค้ช เพื่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างก้าวกระโดดสำหรับองค์กรยุคใหม่

แนวความคิดของโปรแกรม
   ปัจจุบันการบริหารจัดการทีมงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นไม่สามารถใช้วิธีเดิมๆอีกแล้ว เพราะคนต่างกัน ต่างมีมุมมองที่ต่างกันผู้จัดการ/หัวหน้างาน ไม่สามารถใช้ การสั่ง เพื่อให้งานออกมาดีได้อีกแล้ว อาจสามารถใช้ได้กับบางคน บางสถานการณ์ แต่ก็จะไม่ได้ผลกับคนส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากองค์กรมีคนต่างวัยกันอยู่ ดังนี้
    กลุ่มคน Baby Boomer (อายุ 46 ปี ขึ้นไป)
    กลุ่มคน Gen X (อายุ 35-45ปี)
    กลุ่มคน Gen Y (อายุน้อยกว่า 35 ปี)
   การสอนงาน (Coaching) จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาทีมงานและได้รับการยอมรับมากขึ้น เพราะกระบวนการโค้ชชิ่ง หัวหน้างานจะใช้ คำถาม และ การฟังอย่างตั้งใจ กับลูกน้องทำให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับจากลูกน้องมากขึ้น เพราะเขาจะรู้สึกว่า หัวหน้างานให้โอกาสแสดงความคิดเห็น และสามารถของตัวเขาเอง มากกว่าที่จะกำหนดวิธีให้ทำซึ่งเขารู้สึกว่าเขาอยากทำด้วยวิธีของเขามากกว่า 
   การสร้างโค้ชที่ดีในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากเพราะโค้ชจะเป็นทั้งพี่เลี้ยง, ที่ปรึกษา และการสอนงานให้กับทีมงานได้อย่างมี ประสิทธิผลมากกว่าการสั่งจากหัวหน้า การทำให้ผู้จัดการ/หัวหน้างานเป็นโค้ช ก็เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้จัดการ/หัวหน้างาน ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะโค้ชต้องมีจิตวิทยาในการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาและ ดึงศักยภาพของเขาออกมาโดยให้เขาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงตัวเอง 
   โปรแกรมนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้จัดการ/หัวหน้างาน เกิดความอยากเป็นโค้ชและสามารถนำเทคนิคการโค้ชชิ่งไปใช้ในการพัฒนาทีมงาน โดยที่โค้ชเป็นผู้เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนแล้วจึงไปเปลี่ยนแปลงเรื่องทีมงาน โดยการใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) และการโค้ชชิ่ง (Coaching) ทำให้ผู้เรียนมองเห็นรูปแบบการโค้ชชิ่งได้อย่างแท้จริง ทำให้สามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช
   การพัฒนาการสอนงาน (Coaching) ให้กับผู้จัดการ/หัวหน้างานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน เพราะพบว่าผู้จัดการจะเกิดความเครียดที่ต้องสั่งงานให้กับลูกน้องแล้วไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ดังนั้นการสอนงาน (Coaching) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรพัฒนาทักษะนี้ให้กับผู้จัดการ เพื่อให้สามารถทำให้บุคลากรพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเอง 

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง
   องค์กรที่มีการบริหารทีดี จะให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีทั้งที่มีความชัดเจนเป็นระบบ และวิธีการที่ไม่ชัดเจน คือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน อันได้แก่ การสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mentoring) เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานขยายขีดความรู้ และปลูกฝังค่านิยมที่เป็นที่ต้องการขององค์กร

หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี
   หัวหน้างานที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง (Leadership) จะใช้การพัฒนาทีมงานด้วยการสอนงาน (Coaching) ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการแบบสั่งการ (Management) เพราะจะสามารถทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากการบริหารการจัดการทีมงาน จะได้ผลที่รวดเร็วทันกับความต้องการและการสอนงานจะทำทีมงานพัฒนาตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวและเกิดความต่อเนื่อง ทำให้องค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน 

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร
   ผู้บริหารในฐานะโค้ชจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาทีมงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นสำคัญ โดยทำหน้าที่กระตุ้น, สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น

    แชร์            แชร์