>>>>

แพคเกจ : กลุ่มหลักสูตรการเปลี่ยนแปลง

(Change Group)

หน้าแรก / บริการ / แพคเกจหลักสูตร / กลุ่มหลักสูตรการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Highlight Course

 หลักสูตรฝึกอบรม คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด
 หลักสูตรฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเทคนิค NLP
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล
 หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5Q
 หลักสูตรฝึกอบรม สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ
 หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย

คนที่ใช่ขององค์กรคือคนที่พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

แนวความคิดของโปรแกรม
   พนักงานที่สามารถพัฒนาตัวเองให้มีความพร้อม และยืดหยุ่นได้กับการเปลี่ยนแปลง ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนได้ ย่อมเป็นพนักงานที่ เป็นคนที่ใช่ขององค์กร ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่องค์กรต้องการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งสิ่งที่องค์กรต้องการแท้จริงนั้นคือ พนักงานมีความสุขในการทำงาน สนุกในการพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้า และเติบโตไปพร้อมกันกับองค์กร
   ดั้งนั้นองค์กรจึงมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานในด้านความเชื่อมั่น มั่นใจในการเปลี่ยนแปลง สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ดี ทั้งด้านการสื่อสาร การวางแผน สามารถใช้ชีวิตการทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องทั้งตัวเอง เพื่อนร่วมงานและนโยบายขององค์กร ในสไตล์ที่ตัดสินใจออกแบบได้เองอย่างเหมาะสมหลักสูตรฝึกอบรม คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด
   เป็นการสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของตัวเองและพัฒนาคุณค่าในตัวเองตามแนวทางที่เหมาะสม โดยดึงศักยภาพที่ซ้อนเร้นอยู่ออกมาใช้ เพิ่มความสามารถของตัวเองโดยการสร้างความความเชื่อมั่นในตัวเอง ทำให้มีความปรารถนาที่จะพัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดีขึ้น ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองต่องาน,เพื่อนร่วมงานหัวหน้างาน และชีวิตของตัวเองใหม่ในการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้สูงขึ้น สร้างแนวทางในการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดีให้เกิดขึ้นโดยบุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญของตัวเอง ในการเป็นส่วนหนึ่งของทีม

หลักสูตรฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเทคนิค NLP
   การบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลต้องเริ่มที่ผู้นำที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้อื่นยอมความเป็นจริงที่เกิดขึ้น พร้อมปรับเปลี่ยนตัวเอง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้นำเชิงกลยุทธ์จะกล้าเผชิญกับเป้าหมายและแนวทางที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลง สามารถกระตุ้น นำทีมงานให้ยอมรับและเอาชนะต่อความรู้สึกเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล และยังต้องช่วยเหลือให้ผู้อื่นสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวของเขาเอง 

หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล
   จำเป็นต้องมีการฝึกฝนเทคนิคของNLPให้เกิดความชำนาญ ซึ่งจะประกอบไปด้วยเทคนิคสำคัญๆดังนี้
    การใช้คำพูดใหม่ที่ทรงพลัง (มีประโยชน์)
    การค้นหาสมอเรือแล้วถอนออก (ปลดล็อกตัวเอง) 
    การเปลี่ยนภาพตัวเองใหม่ด้วยจินตภาพ (สร้างเป้าหมาย) 
    การการสร้างพลังให้กับเป้าหมาย (จดจ่อ)
   การประยุกต์ใช้ NLP พัฒนาตัวเองนั้นนอกจากสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วยังสามารถพัฒนา คุณสมบัติต่างๆ ได้ด้วยเช่น การสร้างแนวคิดเชิงกลยุทธ์ พัฒนาภาวะผู้นำ สร้างทัศนคติเชิงบวกและพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชชิ่ง 

หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5Q
   การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (5Q) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของตัวเอง โดยการทำให้บุคลากรมี 5Q ที่สูงขึ้น เช่น
    IQ: ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด
    EQ: การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง
    AQ: การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย
    OQ: การแสดงผลงานที่มีคุณค่า
    SQ: การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี สื่อสาร…สร้างสัมพันธ์…เพิ่มพลัง…งานสำเร็จ
   การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานให้สามารถต่อเชื่อม (Connect) กับผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดวามเข้าใจซึ่งกันและกัน มองเห็นเป้าหมายเดียวกันและทำงานเป็นทีม จะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรลดน้อยลงและเพิ่มผลผลิตตามความต้องการได้ สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

หลักสูตรฝึกอบรม สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ
   การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานให้สามารถต่อเชื่อม (Connect) กับผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดวามเข้าใจซึ่งกันและกัน มองเห็นเป้าหมายเดียวกันและทำงานเป็นทีม จะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรลดน้อยลงและเพิ่มผลผลิตตามความต้องการได้ สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
   ทีม เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม และผลักดันมนุษย์เราไปสู่เป้าหมาย ฉะนั้นความสำเร็จของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คงจะไม่สัมฤทธิผลได้เต็มร้อย หากขาดการสนับสนุนและแรงผลักดันอันดีเยี่ยมเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพของกลุ่มคนที่ เรียกว่า “ทีม” การทำงานร่วมกันเป็นทีมนั้นเป็นสิ่งที่ดี ควรทำและควรประพฤติ เพราะเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยการให้ความสำคัญกับ เป้าหมายส่วนรวม มากกว่าเป้าหมายส่วนตัว กำหนดสิ่งที่ยึดถือร่วมกัน เช่น วิสัยทัศน์ , ค่านิยม , เป้าหมาย , แผนงาน และผลลัพธ์ เมื่อมีทิศทางที่ชัดเจน ย่อมประสบความสำเร็จได้แน่นอน

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย
   การประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ต้องประกอบด้วย แผนการดำเนินงานที่มีคุณภาพ มีความชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้การประสบความล้มเหลวหลายครั้งไม่ใช่เป้าหมายสูงเกินไป หรือยากที่จะบรรลุผลสำเร็จได้ ไม่เพียงเฉพาะเรื่องงาน แต่รวมถึงเรื่องส่วนตัวและชีวิตของตัวเองด้วย เพราะทุกคนย่อมมีเป้าหมายในด้านต่างๆของชีวิต เช่น งาน ครอบครัว สุขภาพ การเงิน เป็นต้น หาก ฝึกฝนการวางแผนทำงานอยู่สม่ำเสมอ ย่อมทำให้แผนงานในด้านอื่นๆมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นด้วย

    แชร์            แชร์