แพคเกจ : กลุ่มหลักสูตรพัฒนาดาวเด่นขององค์กร

(Talent Development)

หน้าแรก / บริการ / แพคเกจหลักสูตร / กลุ่มหลักสูตรพัฒนาดาวเด่นขององค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Highlight Course

 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
 หลักสูตรฝึกอบรม โค้ชชีวิตตัวเอง พิชิตความสำเร็จ
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการตั้งเป้าหมาย พิชิตเป้าหมาย (KPI) อย่างมืออาชีพ
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
 หลักสูตรฝึกอบรม สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ
 หลักสูตรฝึกอบรม งานสำเร็จ บริหารทั้งเวลาและตัวคุณ
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 Q

แนวความคิดของโปรแกรม
   องค์กรยุคใหม่ให้ความสำคัญกับบุคลากร(Talent) เป็นอย่างมากเพราะกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญขององค์กรที่เติบโตไปพร้อมกับองค์กรต่อไปในอนาคต ดังนั้นการพัฒนากลุ่มบุคคลดาวเด่น (Talent People) จึงเป็นภารกิจที่สำคัญของทีมงานพัฒนาบุคลากร (HRD) ขององค์กรนั้นๆเป็นอย่างมาก 
   การจัดโปรแกรมการพัฒนากลุ่มบุคลากรดาวเด่นต้องให้ความสำคัญกับความเหมาะสม และสอดคล้องกับองค์กรว่ามีแผนที่จะทำให้กลุ่มบุคลากรเหล่านี้เติบโตขึ้นไปตามโครงสร้างขององค์กรอย่างไร ทั้งสายอาชีพโดยตรง(Specialist) และสายงานบริหาร (Managing) เพื่อให้สามารถช่วยกันผลักดันเป็นเป้าหมายขององค์กร ให้บรรลุผลสำเร็จโดยการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้างและเป้าหมายขององค์กร
   การพัฒนาที่หลักพื้นฐานของพนักงานคุณภาพควรมีจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องปลูกฝังและ เตรียมตัวให้พนักงานกลุ่มดาวเด่นมีความพร้อมในด้านต่างๆเหล่านรี้ต่างครบถ้วนดังนี้...
    ด้านการพัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง (Self-Development) 
    ด้านการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (Organization Awareness) 
    ด้านการทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Proactive Work) 
    ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Team Learning)

Program Framework


หลักสูตรฝึกอบรม การคิดและการประยุกต์ใช้
   ทักษะการคิด เป็นสิ่งที่ต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำความคิดในเรื่องต่างๆ ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและองค์กร การเรียนรู้ทักษะการคิด และ รูปแบบ การคิด เป็นเรื่องหนึ่ง แต่การนำทักษะการคิดไปใช้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง การเข้าใจหลักการของการคิด ในการจัดประเภทต่างๆ แล้วนำไปฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ โดยการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์

หลักสูตรฝึกอบรม โค้ชชีวิตตัวเอง พิชิตความสำเร็จ
   คนที่รู้จักตัวเองดีที่สุด ก็คือตัวเราเอง ดังนั้นการโค้ชชิ่งตัวเอง เพื่อให้เอาชนะข้อจำกัด สร้างการเปลี่ยนแปลง และมีทัศนคติเชิงบวกต่อปัญหาและอุปสรรคด้วยวิธีการสร้างความกล้าหาญ ขจัดความหวาดกลัว ก็จะทำให้เราสามารถบริหารจัดการและสร้างความสำเร็จในตัวเองได้
   การเรียนรู้และเข้าใจหลักการในการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาด้วยการโค้ชชีวิตตัวเอง เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเราเป็นอย่างมาก การโค้ชชีวิตตัวเอง เป็นเทคนิคและกระบวนการที่ใช้ในการจัดการกับชีวิตของตัวเองด้วยแนวทางและStyleของตัวเอง เพื่อให้ตัวเองสามารถบรรลุป้าหมาย และพิชิตความสำเร็จ โดยการฝึกฝนแนวความคิดของตัวเองจนกลายเป็นธรรมชาติ (พฤติกรรมใหม่) ของตัวเอง ซึ่งจะทำให้สามารถถ่ายทอด หลักการ, เทคนิค, แนวคิดและกระบวนการนี้ให้กับผู้อื่นนำไปพัฒนาต่อไปได้ 

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการตั้งเป้าหมาย พิชิตเป้าหมาย (KPI) อย่างมืออาชีพ

   คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนเข้าใจในความสำคัญของเป้าหมาย และทำเป้าหมายให้มีความชัดเจน เป้าหมายที่เป็นของเขาจริงๆ ต้องกระตุ้นพลังในการมุ่งสู่เป้าหมายโดยไม่กลัวความล้มเหลว ความผิดพลาดหรือการถูกปฏิเสธ พวกเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแลตั้งอกตั้งใจอยู่กับการทำงานเพื่อบรรลุมันให้ได้...ทุกๆ วัน ไม่สนใจปัญหา / อุปสรรคที่เผชิญอยู่ แต่จะค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค ต้องการมองเป้าหมายอย่างมั่นใจ

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
   การคิดสร้างสรรค์ คือการคิดที่ออกนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับเรื่องเดิมๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ พยายามสร้างแนวความคิดใหม่ๆ แล้วเลือกแนวความคิดที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จริง หากเราฝึกฝนทักษะการคิดและพัฒนาตัวเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา, การทำงาน, การบริหารงานและการดำเนินชีวิตของเรา ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิผลที่สูงขึ้น

หลักสูตรฝึกอบรม สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ
   ปัญหาต่างๆ ในองค์กรที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความบกพร่องในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน โดยสาเหตุหลักมาจากแนวความคิด ดังนี้ 
    ต้องการผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการเป็นหลัก 
    คิดว่าผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการผิดพลาด ทำให้มีปัญหา 
    มองว่าผู้อื่นไม่ให้ความร่วมมือ 
   การสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานให้สามารถต่อเชื่อม (Connect) กับผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดวามเข้าใจซึ่งกันและกัน มองเห็นเป้าหมายเดียวกันและทำงานเป็นทีม จะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรลดน้อยลงและเพิ่มผลผลิตตามความต้องการได้ 

หลักสูตรฝึกอบรม งานสำเร็จ บริหารทั้งเวลาและตัวคุณ
   การกำหนดเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการและเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาว่าสำคัญหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นั้นมีความชัดเจนมากแค่ไหน เป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างไร เพราะถ้าเป้าหมายของเราเป็นเป้าหมายระยะสั้น การบริหารของเราก็มีแต่เรื่องเร่งด่วน เพราะเวลาเราจะเดินอยู่ตลอดเวลา แผนการดำเนินของเราจะต้องละเอียดมาก

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
   การคิดที่ถูกต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และกล้าในการตัดสินใจ โดยใช้ทั้งข้อมูล, ความคิดอย่างเป็นธรรมชาติและเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยให้ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอเป็นเรื่องท้าทาย ไม่ใช่ความเครียด ความกังวลหรือความกลัวอีกต่อไป
   การเรียนรู้เครื่องมือในการคิดให้เข้าใจยังไม่เพียงพอ ต้องสามารถนำคุณสมบัติต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับ Style ของตัวเองจึงจะเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริง 

หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q
   การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (5Q) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง เป็นสิ่งที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของตัวเอง การทำให้บุคลากรมี 5Q ที่สูงขึ้น เช่น
    IQ: ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด 
    EQ: การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง 
    AQ: การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย
    OQ: การแสดงผลงานที่มีคุณค่า 
    SQ: การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี เป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีแนวทางในการพัฒนาความสามารถของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น สามารถเห็นความสอดคล้องในการพัฒนาด้านต่างๆที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

    แชร์            แชร์