แพคเกจ : กลุ่มหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการมือใหม่

(Development Manager)

หน้าแรก / บริการ / แพคเกจหลักสูตร / กลุ่มหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการมือใหม่

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Highlight Course

 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ 360 องศาขององค์กร
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการตั้งเป้าหมาย พิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงคุณภาพ
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
 หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5Q

แนวความคิดของโปรแกรม
   ผู้จัดการ/ผู้บริหารที่มีความสามารถและทำงานได้ประสบความสำเร็จ จะมีทักษะและความเชี่ยวชาญใน 3 ด้านคือ
    ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ 
    การมีภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง 
    การบริหารทีมงานในฐานะโค้ช 
   การพัฒนาทักษะทั้ง 3 ด้านให้กับผู้จัดการ โดยการทำให้ผู้จัดการนำไปพัฒนาและฝึกฝนด้วยตนเองจนกลายเป็นธรรมชาต ิย่อมทำให้ผู้จัดการเป็นที่ยอมรับจากทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถบริหารทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค ทำให้งานมีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่องค์กรต้องการ ได้ 
   ผู้จัดการที่มีคุณภาพย่อมเป็นที่ต้องการขององค์กร ดังนั้น การพัฒนาให้ผู้จัดการมีความพร้อมใน การรับมือกับการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งจำเป็นและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าผู้จัดการมีความสามารถ ย่อมนำพาทีมงานทั้งทีมให้ประสบความสำเร็จได้ แต่ถ้า ผู้จัดการขาดทักษะในด้านต่างๆ ย่อมทำให้ทีมประสบความล้มเหลวและส่งผลต่อองค์กรโดยรวมแน่นอน

Program Framework


หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
   การคิดเชิงกลยุทธ์ นับเป็นมิติหนึ่งของความคิดประเภทต่างๆ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการนำไปใช้ดำเนินชีวิต ทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหา, การตัดสินใจ และการวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายความสำเร็จในอนาคต ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการทำงานและเรื่องส่วนตัว ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ ช่วยทำให้ทำสิ่งต่างๆ อย่างมีทิศทาง โดยรู้จักกำหนดเป้าหมาย และมีวัตถุประสงค์ล่วงหน้าในการทำสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจน ทำให้มองเห็นอนาคต, สภาพแวดล้อม เพื่อให้พร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ 360 องศาขององค์กร
   องค์กรที่ประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำในตัวเองและแสดงภาวะผู้นำต่อผู้อื่น ดังนั้น การเป็นผู้นำจึงเป็นบาทที่สำคัญของบุคลากรทุกคนในองค์กร ผู้บริหาร / ผู้จัดการ ต้องแสดงบทบาทผู้นำ ทั้งในส่วนผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และ ผู้บังคับบัญชาของตัวเอง เพื่อนำพาทีมงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการตั้งเป้าหมาย พิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ

   ความสามารถในการตั้งเป้าหมาย คือทักษะสำคัญของความสำเร็จ หลายคนยังคิดว่าพวกเขามีเป้าหมายอยู่แล้ว อาจไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริง เพราะเป้าหมายที่เป็นของเขาจริงๆ ต้องกระตุ้นพลังในการมุ่งสู่เป้าหมายโดยไม่กลัวความล้มเหลว ความผิดพลาด เขาจะมีความสุขที่ได้ดำเนินการเพื่อไปถึงฝันโดยยอมรับกับผลที่เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ การพัฒนากระบวนการทำงานเชิงกลยุทธ์ จะทำให้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ได้ค่อนข้างแน่นอน 

หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงคุณภาพ
   การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องฝึกฝนอยู่เสมอ เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติ ดังนั้น การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา การเรียนรู้เครื่องมือการคิดให้เข้าใจยังไม่เพียงพอ ต้องสามารถนำคุณสมบัติต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับ Style ของตัวเองจึงจะเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
   หลายๆองค์กร มีคนทำงานที่มีฝีมือดี ทั้งเก่งและฉลาด (ทางความคิด) แต่มักติดกับดักทางอารมณ์ของตัวเองจนถอนตัวไม่ขึ้น เช่นหงุดหงิด โมโหง่าย โวยวายไปทั่วๆ คุยเขื่องเรื่องตัวเอง ทำให้โอกาสดีๆ ให้ชีวิตหลุดลอยไป เพราะภาพลักษณ์ด้านอารมณ์ที่ติดลบ การเรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของคนเรา จะช่วยให้เรามองเห็นวิธีการบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ จะทำให้เราทำงานมีประสิทธิผล ที่สูงขึ้น การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นก็จะดีขึ้นขึ้นด้วยเช่นกัน

หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
   การสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญของผู้นำในการพัฒนาทีมงาน เพราะผู้นำที่มีคุณภาพย่อมสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพผ่านทีมงาน ดังนั้น การสื่อสารในทีมงานเข้าใจและเต็มใจปฏิบัติงานตามที่ผู้นำสื่อสาร ย่อมทำให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน โดย
    การนำเสนอวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้ทีมงาน
    การเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม
    การมอบหมายงานและเอื้ออำนาจให้ทีมงาน
    การสอนงาน (Coaching) และประเมินผลป้อนกลับ (Feedback)

หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5Q
   ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรภายในทีมให้สามารถนำความรู้ ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และงานองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ดังนั้นจึงต้องสามารถสั่ง และสอนงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาได้

    แชร์            แชร์