แพคเกจ : กลุ่มหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำและทัศนคติเชิงบวกทั้งองค์กร

(Leadership and Attuide)

หน้าแรก / บริการ / แพคเกจหลักสูตร / กลุ่มหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำและทัศนคติเชิงบวกทั้งองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Highlight Course

 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้นำในฐานะโค้ช
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
 หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก
 หลักสูตรฝึกอบรม คุณเป็นได้ ดีกว่าที่คิด
 หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q

แนวความคิดของโปรแกรม
   องค์กรที่ต้องใช้บุคลากรจำนวนมากในการบริหารการผลิตให้มีประสิทธิผล การบังคับบัญชาได้มีการจัดแบ่งอย่างชัดเจนและมีบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องกับการผลิตค่อนข้างมาก ทำให้เกิดประเด็นปัญหาต่างๆ การพัฒนากลุ่มบุคคลในกลุ่มเดียว ย่อมได้ผลลัพธ์ที่ไม่เพียงพอต่อการทำให้องค์กรพัฒนาไปตามเป้าหมาย ที่ต้องการเพราะสภาพแวดล้อมของกลุ่มบุคคลที่ยังไม่คิดจะพัฒนาย่อมส่งผลกระทบของการเปลี่ยน แปลงตัวเองของบุคคลที่กำลังฝึกฝนการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่มากก็น้อย 
   โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรอย่างบูรณาการนี้ ได้ถูกออกแบบมาตามแนวคิดที่ว่า
   1. เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน
   2. เปลี่ยนแปลงทีมงานโดยให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเอง
   3. คนจำนวนมากพัฒนาตัวเองแล้ว องค์กรย่อมพัฒนา
   4. การเปลี่ยนแปลงของคนส่วนใหญ่จะทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
   5. การสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกให้กับบุคลากรย่อมทำให้ปัญหาต่างๆ ลดลง 
ผู้จัดการ
    อบรม สัมมนา ผู้จัดการเปลี่ยนตัวเองเป็นโค้ช
    อบรม สัมมนา การสอน (โค้ชชิ่ง) ควบคู่กับการสั่งย่อมดีกว่า
    อบรม สัมมนา ถ้าต้องการทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลง ควรเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน
หัวหน้างาน
    อบรม สัมมนา ผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานพัฒนาเรื่องคนเพิ่มเติม
    อบรม สัมมนา สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำของตัวเอง
    อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำที่ดีจะทำให้ทีมงานยอมรับมากขึ้น
พนักงาน
    อบรม สัมมนา สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อเหตุการณ์ต่างๆ
    อบรม สัมมนา การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง
    อบรม สัมมนา การเปลี่ยนความคิด…พลิกชีวิตของตัวเอง
   ทำให้ผู้เรียนมีเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง เพื่อใช้ในการพัฒนาตัวเองในเรื่องต่างๆ จนกลายเป็นธรรมชาติใหม่ของแต่ละบุคคลในอนาคต

Program Framework


หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร
   ผู้บริหารที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง (Leadership) จะใช้การพัฒนาทีมงานด้วยการสอนงาน (Coaching) และควบคุมการบริหารจัดการ-สั่งการ (Management) เพราะจะสามารถทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากการบริหารการจัดการทีมงาน จะได้ผลที่รวดเร็วทันกับความต้องการและการสอนงานจะทำทีมงานพัฒนาตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวและเกิดความต่อเนื่อง ทำให้องค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้นำในฐานะโค้ช
   ผู้จัดการในฐานะโค้ชจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทีมงานเป็นสำคัญ โดยทำหน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะทีมงานมีความเต็มใจที่จะพัฒนาด้วยตัวเอง มิได้มีใครมาบังคับโดยมีผู้จัดการในฐานะโค้ชคอยให้กำลังใจ, ชี้แนะ ส่งเสริม และช่วยเหลือตามสมควร

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

   พนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด ซึ่งงานส่วนใหญ่จะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่หัวหน้างานสามารถทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากแค่ไหน       อบรม สัมมนา หัวหน้างาน...เชี่ยวชาญในการทำงาน (เติบโตมาจากปฏิบัติการ)
    หัวหน้างาน...ต้องชอบเรื่องคน (ภาวะผู้นำในตัวเอง)
    หัวหน้างาน...สอนงานให้เป็น (Training & Coaching)
    หัวหน้างาน...พัฒนาตัวเองเสมอ(ทักษะการเป็นหัวหน้างาน) 

หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี
   ผู้จัดการ/หัวหน้า มีความแตกต่างกับ ผู้นำ หลายประการ มีอยู่คุณสมบัติหนึ่ง คือ การบริหารงาน ผู้จัดการบริหารงานโดยการ สั่งการ แต่ ผู้นำบริหารงานโดยการ สอนงาน ทำให้ผู้จัดการที่พัฒนาเรื่องภาวะความเป็นผู้นำ อยากที่จะบริหารงานแบบการ Coaching เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความเป็นเจ้าของงานและทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยศักยภาพของตัวเอง โดยไม่ต้องรอให้หัวหน้าสั่ง และเต็มใจทำงานนั้นๆ ด้วยความภาคภูมิใจในตัวเอง

หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
   การสื่อสารหัวใจสำคัญของผู้นำในการพัฒนาทีมงาน เพราะผู้นำที่มีคุณภาพย่อมสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพผ่านทีมงาน ดังนั้น การสื่อสารในทีมงานเข้าใจและเต็มใจปฏิบัติงานตามที่ผู้นำสื่อสาร ย่อมทำให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน เช่นสื่อสารในเรื่อง
    การนำเสนอวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้ทีมงาน
    การเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม
    การมอบหมายงานและเอื้ออำนาจให้ทีมงาน
    การสอนงาน (Coaching) และประเมินผลป้อนกลับ (Feedback) 

หลักสูตรฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก
   นับเป็นเรื่องท้าทายความสามารถของทีมงานเป็นอย่างมาก ในการทำให้ทีมงานที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ความสามารถในงานที่ตัวเองทำอยู่ (Hard Sill) และพฤติกรรมในการมุ่งมั่นเพื่อเอาชนะเป้าหมาย (Soft Skill) เป็นปัจจัยที่ช่วยให้องค์กรสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆไปได้ การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) โดยการมีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ทำ จะเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยดึงศึกยภาพในตัวคุณออกมา ช่วยให้มองเห็นโอกาสมากขึ้น ตีความเหตุการณ์ต่างๆ ในมุมมองของความหวัง และมีทางออกที่สร้างสรรค์ เอาชนะปัญหาต่างๆ ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง

หลักสูตรฝึกอบรม คุณเป็นได้ ดีกว่าที่คิด
   ศักยภาพของคนส่วนใหญ่ใช้เพียง 10% อีก 90% รอการนำมาใช้ การพัฒนาตัวเอง ต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อที่ว่า “คุณ...เป็นได้ดีกว่านี้” โดยการสำรวจตัวเองอยู่เรื่อยๆ เช่น 
    คุณมีเป้าหมายที่สำคัญคือเรื่องใด 
    คุณมีคุณสมบัติเด่นอะไร
    คุณจะพัฒนาตัวเองในเรื่องใด
   คำถามเหล่านี้ ช่วยทำให้มองเห็นตัวเองชัดเจน และสามารถสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้น

หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q
   การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (5Q) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง เป็นสิ่งที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของตัวเอง การทำให้บุคลากรมี 5Q ที่สูงขึ้น เช่น 
    IQ: ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด 
    EQ: การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง 
    AQ: การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย
    OQ: การแสดงผลงานที่มีคุณค่า
     SQ: การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี เป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีแนวทางในการพัฒนาความสามารถของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น สามารถเห็นความสอดคล้องในการพัฒนาด้านต่างๆที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

    แชร์            แชร์