แพคเกจ : กลุ่มหลักสูตรสำหรับผู้จัดการ

(Package Manager)

หน้าแรก / บริการ / แพคเกจหลักสูตร / กลุ่มหลักสูตรสำหรับผู้จัดการ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Highlight Course

 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและพัฒนาบุคลากรการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
 หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ
 หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ 360 องศาขององค์กร

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)

แนวความคิดของโปรแกรม
 
   ผู้จัดการยุคใหม่ควรมีความสามารถรอบด้าน ทั้งการคิด, บริหารงาน , พัฒนาคน กระตุ้นจูงใจให้คนทำงาน, เป็นที่ยอมรับของทีมงาน ได้รับทั้งความเชื่อถือ และความไว้วางใจจากบุคคลรอบข้าง นับว่าเป็นแรงกดดัน ให้กับหัวหน้างานและผู้จัดการเป็นอย่างมาก
   การพัฒนาผู้อื่นให้ยอมรับในตัวหัวหน้างาน จำเป็นที่จะต้องให้หัวหน้างานมีวิธีการพัฒนาตัวเองก่อน เพราะการมุ่งค้นหาวิธีการเพื่อจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิผลนั้น ควรที่จะเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองด้วยเช่นเดียวกัน

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
   การบริหารบุคลากรให้มีคุณภาพ ต้องพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นหน้าที่ควรรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร ไม่ควรตกอยู่กับส่วนงาน HRD แต่ควรเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ Line Manager เพราะเป็นบุคคลที่เข้าใจจุดเด่น และจุดอ่อนของบุคลากรมากที่สุด การที่ผู้จัดการพัฒนาบุคลากรด้วยตัวเอง จะทำให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทีมงานให้ความนับถือและไว้วางใจ

หลักสูตรฝึกอบรม การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
   การใช้หลักจิตวิทยาการบริหารกับผู้บังคับบัญชา เป็นเรื่องที่จำเป็น และสำคัญอย่างมาก การใช้อารมณ์ในการบริหารย่อมไม่ได้รับความร่วมมือ ถึงแม้จะเป็นความหวังดี และตั้งใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดีก็ตาม เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีความคิด ความรู้สึก อยากให้หัวหน้างานปฏิบัติกับเขาด้วยเหตุและผล มากกว่าการใช้อำนาจสั่งการ เพียงอย่างเดียว การจูงใจอาจต้องใช้เวลา แต่ก็จะได้ผลลัพธ์ ที่มีคุณภาพในระยะยาวแน่นอน 

หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี

   โค้ชเป็นบทบาทที่สำคัญของผู้จัดการยุคใหม่ เพราะหลักการและเทคนิคของโค้ชนั้นจะทำให้สามารถดึงศักยภาพ ความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวทีมงานให้เขาดึงออกมาใช้ด้วยความเต็มใจ โดยโค้ชสามารถทำให้โค้ชชี่(ลูกน้อง) พัฒนาตัวเอง ปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วย Style ของตัวเขาเอง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน ผ่านการดูแลและสอนแนะจากโค้ช แต่เปิดโอกาสให้เขาเลือกไม่บังคับ ทำให้เขาเต็มใจที่จะลงมือทำ ได้ผลลัพธ์ ที่ดีกว่าการสอนแบบเก่าๆ เพราะเขาเป็นผู้เลือก และเต็มใจ พร้อมมีพลังในการทำงานมากขึ้น

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ
   ผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ มักมีจุดเด่นอย่างน้อย 2 เรื่อง คือ
    การคิดเชิงกลยุทธ์
    ภาวะความเป็นผู้นำ 
   การใช้คุณสมบัติ 2 เรื่องหลักนี้ ใช้ในการพาทีมให้บรรลุเป้าหมาย เป็นสิ่งสำคัญ เพราะระหว่างทางไปสู่เป้าหมายนั้น ย่อมมีปัญหาและอุปสรรค การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นการประเมินสถานการณ์ และสร้างทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถเดินสู่เป้าหมายได้ต่อไป ไม่ติดอยู่กับ ปัญหาและอุปสรรค นานเกินไป ส่วนภาวะผู้นำของผู้จัดการนั้นก็จะทำให้ทีมงาน เชื่อถือ ยอมรับเพราะไว้วางใจ พร้อมใจที่จะเดินสู่เป้าหมายร่วมกันกับผู้นำของเขา

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ
   องค์กรต่างๆ มักเกิดความขัดแย้งกันขึ้นภายในทีม ซึ่งมีหลายสาเหตุ แต่ก็เป็นเรื่องท้าทาย อีกเรื่องหนึ่งของผู้จัดการและหัวหน้างานที่จะทำให้ความขัดแย้งลดน้อยลง หรือเกิดเป็นประโยชน์ให้กับทีมอย่างไร การบริหารความขัดแย้งที่ดีนั้น ไม่ใช่การจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ควรป้องกันให้เกิดความขัดแย้งให้น้อยที่สุด หากเกิดแล้วก็แปลความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์ หรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จัดการให้เกิดผลกระทบในวงแคบๆ จำกัดความเสียหาย และพยายามให้เกิดเป็นสถานการณ์ win:win ให้ได้ นี่คือความท้าทายอีกเรื่องหนึ่งของผู้จัดการ และหัวหน้างานเช่นกัน

หลักสูตรฝึกอบรม  การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
   การคิดเชิงระบบ เป็นการมองที่ภาพกว้าง แล้วจึงแก้ปัญหาไม่ใช่มองปัญหา เพียงด้านใดด้านหนึ่ง แต่มองให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการแก้ไขปัญหานั้นๆ ด้วย เพราะทุกอย่างล้วนเป็นระบบย่อยที่ประกอบกันเป็นระบบที่ใหญ่กว่า การดำเนินการกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดผลกระทบกับสิ่งอื่นเสมอ ซึ่งอาจมองเห็นหรือไม่เห็นก็ได้ ดังนั้นผู้จัดการควรมีแนวความคิดเชิงระบบให้มากขึ้น เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่เหตุการณ์หนึ่งๆ แต่หากมองให้เห็นถึงโครงสร้างของเหตุการณ์นี้ ก็จะทำให้แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องมากขึ้น เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมีมากมาย แต่ควรเลือกใช้ควบคู่กับการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยเช่นกัน จึงจะทำให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น 

หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ 360 องศาขององค์กร
   การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ ที่ไม่นึกคิดที่ตำแหน่ง นับว่าเป็นเรื่องท้าทาย ความสามารถของผู้จัดการและหัวหน้างาน เพราะทุกคนย่อมมีทั้ง ผู้บังคับบัญชา , ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ที่คาดหวัง ภาวะผู้นำของผู้จัดการจึงทำให้หลายครั้งที่ผู้จัดการและหัวหน้างานไม่อยากเป็นผู้นำ แต่การเป็นผู้นำรอบทิศทาง (360 องศา) จะช่วยให้ผู้จัดการมีความสุขกับบทบาทที่เป็นอยู่เพราะเข้าใจว่า
    การเป็นผู้นำผู้บังคับบัญาควรปฏิบัติอย่างไร? 
    การเป็นผู้นำเพื่อนร่วมงานควรปฏิบัติอย่างไร? 
    การเป็นผู้นำผู้ใต้บังคับบัญชาควรปฏิบัติอย่างไร? 
    การสร้างคุณค่าในตัวเองในฐานะผู้นำ 360 องศา ควรปฏิบัติอย่างไร?

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตรต่างๆ ประกอบไปด้วย
 การใช้หลักการ “การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)” 
 การฝึกอบรมด้วยเทคนิค Training & Group Coaching (ลิขสิทธิ์)
 กิจกรรมกลุ่ม (Workshop) สร้างการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
 การกระตุ้นให้ผู้เรียนรคิด และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันตลอดเวลา 
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกกับการประยุกต์ใช้
 เอกสารประกอบการอบรม ที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพิ่มเติม 
 การบ้านเพื่อให้ผู้เรียนนำกับไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์