แพคเกจ : สุดยอดหลักสูตรทรงประสิทธิภาพ

หน้าแรก / บริการ / แพคเกจหลักสูตร / สุดยอดหลักสูตรทรงประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Highlight Course

 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้นำในฐานะโค้ช
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง
 หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการยุคใหม่สร้างทีมงานคุณภาพ 4.0
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการทีมงานขายต้องเป็นโค้ช
 หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้

หลักฐานดี เนื้อหาโดน วิธีการใช่ รับประกันผลลัพธ์

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
การพัฒนาบุคลากรโดยการใช้หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ นั้น ควรตอบโจทย์ที่ผู้บริหารคาดหวัง ดังนี้
 ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนำเนื้อหาไปใช้ได้จริง
 ผู้เรียนเป็นผู้อยากเรียนเนื้อหานั้นด้วยตัวเอง ไม่ต้องบังคับ
 การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนควรยั่งยืนด้วย
 สามารถวัดผลลัพธ์หลังการอบรมได้

   หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง สามารถนำเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ทันที ผู้เรียนนำหลักการของหลักสูตรมาใช้กับวิธีการที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเอง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้เรียน หลังการอบรมผู้เรียนมีการบ้านที่จะนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงของผู้เรียนเอง สามารถดำเนินการติดตามผลหลังจากการฝึกอบรมแล้วได้
   กระบวนการที่ใช้ในการฝึกอบรมของสถาบันใช้รูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) และกระบวนการ Group Coaching เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการคิดและสร้างการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง โดยการนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง (Commitment) พร้อมกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นพร้อมพิสูจน์เนื้อหาผ่านกิจกรรมด้วยตัวเอง จะทำให้เข้าใจได้อย่างแท้จริง

สถาบันจัดแบ่งหมวดหลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้
1. การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
2. การพัฒนาการเป็นโค้ช (Coaching) 3. กลุ่มพัฒนางานขาย และการตลาด (Sale and Marketing )
4. กลุ่มการบริหารและการจัดการ (Management& OD)
5. กลุ่มการคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making)
6. กลุ่มความรู้และทักษะความชำนาญทั่วไป (General Soft Skill)
7. กลุ่มงานบริการ

แนวทางฝึกอบรมที่สถาบันใช้

 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
 กระบวนการ Group Coaching เพื่อดึงศักยภาพผู้เรียน
 การแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน (Show&Share)
 กิจกรรมเสริมทักษะสร้างความเข้าใจด้วยตัวผู้เรียนเอง (Workshop)
 การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง (Homework)

กรอบของเนื้อหาประเภทต่างๆ ในแต่ละหลักสูตร
 Module 1: สร้างแนวความคิดและสร้างความมั่นใจของผู้เรียนก่อนเข้าสู่เนื้อหา
 Module 2: เนื้อหา, หลักการ, ทฤษฏีและความหมายต่าง
 Module 3: หลุมพรางทางความคิดเชิงลบและเทคนิคการเอาชนะโดยผู้เรียนเอง
 Module 4: คุณสมบัติ, ทักษะและวิธีการที่ดีในหลักสูตรนั้นๆ
 Module 5: การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติกับเหตุการณ์ที่เป็นจริง
 สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและแนวทางในการนำไปฝึกฝน

องค์ประกอบสำคัญที่มีในแต่ละหลักสูตร
เนื้อหาสาระ ความรู้ ความหมาย คุณสมบัติต่างๆ
สไลด์ชุดคำถาม กระตุ้นแนวความคิดของผู้เรียน
 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ (Workshop) สร้างความเข้าใจในเนื้อหา
 กรณีศึกษา (Case Study) สร้างแนวความคิดใหม่ๆ
 การใช้รูปภาพ, หนังสือ, VDO ให้แนวความคิดดีๆ
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง
 การบ้านเพื่อให้ผู้เรียนยืนยัน (Commitment) ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติจริง

หลักพื้นฐานการสอนของวิทยากรสถาบันในรูปแบบ Group Coaching
 การใช้คำถามกระตุ้นและสร้างแนวความคิดของผู้เรียน
 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนอย่างตั้งใจ
 การจูงใจให้ผู้เรียนคิดแล้วนำไปปฏิบัติจริงกับตัวเอง
 การเล่าเรื่องและยกตัวอย่างประสบการณ์ของโค้ช (วิทยากร)
 เทคนิคการกระตุ้นให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน Class
 การมีทัศนคติที่ดีต่อการสอนและมุมมองเชิงบวกกับผู้เรียน
 การยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นพร้อมปรับตัวให้เหมาะสมกับผู้เรียน
 หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งกับผู้เรียนทุกกรณี

    แชร์            แชร์