แพคเกจ : เส้นทางการเป็นโค้ชด้วยตัวเอง

(Coach at Work)

หน้าแรก / บริการ / แพคเกจหลักสูตร / เส้นทางการเป็นโค้ชด้วยตัวเอง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Highlight Course

 Module 1 : พื้นฐานของการเป็นโค้ช
 Module 2 : การพัฒนาทักษะการโค้ชงาน
 Module 3 : การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี
 Module 4 : การฝึกปฏิบัติการโค้ชงานของตัวเอง
 Module 5 : เทคนิคการสร้างเครื่องมือของโค้ช
 Module 6 : การฝึกปฏิบัติการโค้ชงานขั้นสูงของตัวเอง
 Module 7 : การพัฒนาตัวเองเป็นโค้ชผู้บริหาร

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
   โปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารให้เป็นโค้ชขององค์กรเชิงปฏิบัติการนี้ มีแนวความคิดที่ต้องการให้ผู้บริหาร / ผู้จัดการ มีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานได้รูปแบบที่ดีขึ้นเหมาะสมกับการพัฒนาบุคลากรในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงานกลุ่มใหญ่ขององค์กร (Gen Y) ซึ่งอยากให้ผู้จัดการปฏิบัติต่อพวกเขาในลักษณะของการสอนงาน ชี้แนะ ให้คำปรึกษา มากกว่าการสั่งงานเพียงอย่างเดียว
   รายละเอียดเนื้อหาของโปรแกรมแบ่งออกเป็น 3 ช่วง เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติใช้ได้จริงกับสถานการณ์จริง แล้วนำกลับมาทบทวนเพิ่มเติมใน Class ร่วมกับวิทยากร (Clinique) จนกระทั่งสามารถปฏิบัติตัวในฐานะโค้ชได้อย่างเป็นธรรมชาติ
   วิธีการและรูปแบบที่ใช้ในการฝึกอบรมนั้นจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มองเห็นรูปแบบและเทคนิคการโค้ชชิ่ง (Coaching) อย่างละเอียด ดังนั้น วิทยากรจึงจะทำหน้าที่เป็นโค้ชให้ผู้เรียนดึงศักยภาพตัวเองออกมาเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ช (Coach the Coaches) ทำให้ผู้เรียนสามารถจับหลักการของการเป็นโค้ช, เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเอง และกระบวนการที่ใช้ในการสอนแนะ (Coaching) ในเชิงปฏิบัติงาน สามารถฝึกซ้อมแนวทางต่างๆ กับ Workshop, กรณีศึกษา และ Role Playing  จนเกิดความมั่นใจ ทำให้สามารถนำไปสอนแนะทีมงานได้ด้วยตัวเอง ตาม Style ที่เหมาะสมของแต่ละคน
   การสร้างและพัฒนาโค้ชภายในองค์กรเพิ่มมากขึ้นในอนาคตก็จะทำให้แนวทางการบริหารทีมงานเปลี่ยนแปลงไป ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรระดับปฏิบัติการเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้ทีมงานแต่ละทีมสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งก็จะทำให้เป้าหมายขององค์กรสามารถบรรลุได้เช่นกัน
   โปรแกรมนี้จึงมุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้จัดการกับพนักงาน โดยการให้ความช่วยเหลือ เพิ่มทักษะความรู้ และพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ไม่ใช่การบังคับเพื่อทำให้พนักงานอยากพัฒนาตัวเองด้วยความเต็มใจอย่างแท้จริง จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในตัวพนักงาน ผู้จัดการ และผู้บริหารขององค์กรอย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
 เพื่อทำให้ผู้บริหาร / ผู้จัดการ เห็นประโยชน์ของการเป็นโค้ชภายในองค์กรและพัฒนาทักษะการสอนแนะ (Coaching) ตาม Style ของตัวเองขึ้นมาแล้วนำไปดำเนินการกับทีมงาน
 เพื่อทำให้ผู้บริหาร / ผู้จัดการได้เรียนรู้เทคนิคการสอนแนะ (Coaching) เชิงปฏิบัติการอย่างละเอียดจากกรณีศึกษาต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถปฏิบัติได้ทันทีหลังจากการฝึกอบรมเสร็จ รวมทั้งยังมีการทบทวนร่วมกับวิทยากรอีกครั้ง หลังจากได้ทดลองไปดำเนินการกับโค้ชชี่ของตัวเองแล้ว ทำให้มีการปรับปรุงจนเกิดความชำนาญขึ้น
 เพื่อทำให้เกิดบรรยากาศการสอนแนะ (Coaching) เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างทั่วถึงในระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้เห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับโค้ชชี่และโค้ชอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดกระแสการพัฒนาทีมงานด้วยวิธีการสอนแนะมากขึ้นในองค์กร
 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างหัวหน้าและลูกน้องที่ดี สามารถสร้างทีมงานให้มีความแข็งแกร่งขึ้น และใช้ทรัพยากรขององค์กรได้ย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น นำมาซึ่งความเจริญเติบโตและความมั่นคงของบุคลากรทุกระดับในองค์กร

สาเหตุที่การโค้ชงาน (Coaching) เหมาะกับบุคสมัยนี้เป็นเพราะ
 ความรู้ความสามารถหาได้จากแหล่งต่างๆ
 บุคลากรชอบให้สอนมากกว่าการสั่งและบังคับ
 ความเชื่อว่า “ทุกคนมีศักยภาพเหลืออยู่อีกมาก”
 หากพนักงานเลือกวิธีการของตัวเอง จะให้งานออกมาดี
 การกระตุ้นให้คิดเอง เกินประสิทธิผลมากกว่าบอกให้ทำ
 การปฏิบัติกับกลุ่มดาวเด่น (Talent) ต้องพัฒนาที่จุดเด่น


Roadmap to be Coach
 Module 1: หลักพื้นฐานของการเป็นโค้ช (Fundamentals for Coaching)
โค้ชคอยช่วยเหลือให้ผู้อื่นสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่ของโค้ชชี่ ด้วยการทำให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเองแล้วเลือกทางที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ด้วยตัวเอง
       นิยามการเป็นโค้ช
       บทบาทสำคัญของโค้ช
       การพัฒนาภาวะผู้นำของตัวเอง
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติมนุษย์
       การโค้ชงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
       ความเหมือนและความแตกต่างของการโค้ชงาน
 Module 2: การพัฒนาทักษะการโค้ชงาน (Coaching Skill)
โค้ชมุ่งเน้นการใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์ให้โค้ชชี่คิด แล้วเปิดใจรับฟังโค้ชชี่เสมือนหนึ่งเป็นกระจกสะท้อนด้านดีที่โค้ชชี่เกิดแรงบันดาลใจไปสู่เป้าหมายของตัวเอง
       กระบวนการการโค้ชงานคุณภาพ
       ทักษะการใช้คำถามประเภทต่างๆ (Questioning)
       ทักษะการรับฟังอย่างตั้งใจ (Deep Listening)
       ทักษะให้ข้อมูลป้อนกลับ (Positive Feedback)
       ทักษะการสร้างแรงจูงใจและกำลังใจ (Motivation)
       ทักษะการกำหนดเป้าหมายที่ดี (Goal Setting)
 Module 3: การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี (To Be Good Coach)
โค้ชที่ดีพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ยอมรับในศักยภาพของโค้ชชี่ มีทัศนคติที่ดีต่อการโค้ชงาน ต่อโค้ชชี่และต่อโค้ชเอง โดยให้ความสำคัญที่กระบวนการโค้ชงานที่ดีมากกว่าผลลัพธ์ที่เป็นความต้องการของโค้ช
       หลักของการโค้ชที่ดี
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของโค้ช
       การพัฒนาเทคนิคการเป็นโค้ชของตัวเอง
       บทบาทผู้นำ...ในฐานะโค้ช
       คุณสมบัติของโค้ชที่ดี
       เทคนิคการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
 Module 4: การฝึกปฏิบัติการโค้ชงานของตัวเอง (Practition Coaching)
การปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง กระตุ้นให้โค้ชสร้างกระบวนการโค้ชงานที่ดี เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาทักษะการโค้ชงานของตัวเอง ทำให้มองเห็นด้านดีและด้านที่ต้องปรับปรุงของตัวเองได้ชัดเจนขึ้น
       การปฏิบัติจริง (Role Playing) ของตัวเอง
       การปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา (Case Study)
       การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
       การปรับเปลี่ยนตำแหน่งการโค้ช (สลับบทบาทกันเอง)
       การสรุปผลลัพธ์ที่จะนำไปฝึกฝน
 Module 5: เทคนิคการสร้างเครื่องมือของโค้ช (Create Coach’s Tools)
โค้ชควรช่วยเหลือโค้ชชี่ผ่านกระบวนการโค้ชงานด้วยเทคนิคที่เป็นประโยชน์กับโค้ชชี่และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ของโค้ชชี่โดยการพัฒนาเทคนิคเครื่องมือของโค้ชด้วยตัวโค้ชเอง
       การสร้างชุดคำถามสำหรับโค้ช
       การใช้คำสำคัญ (Key Words) ประกอบการโค้ชงาน
       การใช้ภาพ (Model) ประกอบการโค้ชงาน
       การใช้เรื่องเล่า (Story Telling) ประกอบการโค้ชงาน
       การใช้หนังสือ (Book) ประกอบการโค้ชงาน
       การใช้หลักการ (Principle) ประกอบการโค้ชงาน
 Module 6: การฝึกปฏิบัติการโค้ชงานขั้นสูงของตัวเอง (Advance Coaching)
การฝึกปฏิบัติด้วยสถานการณ์จริง จะทำให้โค้ชเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการโค้ชงานของตัวเองเพิ่มขึ้น จนพัฒนาให้กลายเป็นธรรมชาติในการโค้ชงานให้กับทีมงานต่อไป
       การปฏิบัติจริง (Role Playing) ของตัวเอง
       การปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา (Case Study)
       การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
       การปรับเปลี่ยนตำแหน่งการโค้ช (สลับบทบาทกันเอง)
       การสรุปผลลัพธ์ที่จะนำไปฝึกฝน
 Module 7: การพัฒนาตัวเองเป็นโค้ชผู้บริหาร (To Be Executive Coach)
ผู้บริหารมีศักยภาพและความสามารถจากประสบการณ์ของตัวเองอยู่แล้ว โค้ชเพียงทำหน้าที่ให้ผู้บริหารพิจารณาตัวเองแล้วกำหนดแนวทางที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องกับเป้าหมายของผู้บริหารเอง
       เทคนิคการสร้างหลักการโค้ชชิ่งของตัวเอง
       เทคนิคการสร้างกระบวนการโค้ชชิ่งของตัวเอง
       การออกแบบโปรแกรมการโค้ชผู้บริหาร (EC Program)
       องค์ประกอบสำคัญของการโค้ชผู้บริหาร
       กำหนดโครงการ “Coach the Coaches)”

แนวทางและรูปแบบที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโปรแกรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่(Adult Learning) กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
       การทำให้เห็นประโยชน์ในเนื้อหาที่เรียน
       การทำให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การทำให้สามารถนำไปใช้ได้ทันทีกับสถานการณ์จริง
       การทำให้มีการยืนยันกับเป้าหมายของตัวเอง
 การใช้กระบวนการโค้ชชิ่งในการฝึกอบรม (Coach the Coaches)
       การทำให้ผู้เรียนมองเห็นยอมรับและอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
       การกระตุ้นให้ผู้เรียนดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้
       การจูงใจให้ลงมือปฏิบัติในบทบาทโค้ชStyle ตัวเอง
       การกำหนดเป้าหมายร่วมกันกับผู้เรียน (การบ้าน)
 กิจกรรมประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
       Workshop: การกำหนดเป้าหมายสิ่งที่จะปฏิบัติ
       กรณีศึกษา:มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
       Role Playing:การประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนกับสถานการณ์จำลอง
       การบ้าน: สำหรับนำไปปฏิบัติจริงให้เกิดความเชี่ยวชาญ
 บรรยายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นการแสดงความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันการตอบคำถามเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดความสนุกสนานและได้เนื้อหาสาระที่แท้จริง

    แชร์            แชร์