แพคเกจ : โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณค่าเฉพาะองค์กร

(Value Competency Program for Your Organization Only)

หน้าแรก / บริการ / แพคเกจหลักสูตร / โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณค่าเฉพาะองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Highlight Course

 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย
 หลักสูตรฝึกอบรม สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงคุณภาพ
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงานได้ทั้งใจ
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ 360 องศาขององค์กร
 หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

   ปัจจุบันการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณค่า (Value Competency) ของบุคลากรมีความสำคัญมาก โดยการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยมองค์กร (Core Value) และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการปฏิบัติงาน บริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
   การพัฒนาสมรรถนะด้านคุณค่ามีมากมาย หลากหลายขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ผู้บริหารต้องการ สิ่งที่องค์กรมุ่งเน้น และคุณลักษณะที่ต้องการจากบุคลากร โดยเฉพาะกับผู้จัดการและหัวหน้างาน ดังนั้นการเลือกพัฒนาศักยภาพ (Competency) ที่ถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์กรหนึ่งๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
   โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณค่านี้! ได้ถูกออกแบบมาให้กับองค์กรสามารถเลือกสมรรถนะ (Competency) ที่ต้องการให้เกิดความสอดคล้องได้อย่างอิสระเฉพาะองค์กรของตัวเอง เพื่อทำให้โปรแกรมการฝึกอบรมสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด เกิดความต่อเนื่องกันจนเป็นคุณลักษณะตามที่ต้องการ

หลักการและแนวความคิดของโปรแกรม
 องค์กรต่างๆ มีความแตกต่างกัน การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะด้วยคุณค่า ควรมีความอิสระที่องค์กรต่างๆ เป็นผู้เลือกให้สอดคล้องกับความต้องการให้มากที่สุด โดยการเลือกจากสมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมความต้องการตามสมรรถนะที่กำหนดไว้
 
โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรนี้ ควรมีความต่อเนื่องและสอดคล้องกันคลอดทั้งโปรแกรม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนและพัฒนาสมรรถนะของตัวเองได้ตามความต้องการขององค์กร สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงตามเนื้อหา ทักษะ และคุณลักษณะของแต่ละสมรรถนะ จนกลายเป็นคุณลักษณะใหม่อย่างเป็นธรรมชาติ

ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกสมรรถนะด้านคุณค่าตามโปรแกรม
1. สรุปประเด็นสำคัญ
       โจทย์ที่ผู้บริหารต้องการเห็นบุคลากรในองค์กร
       สมรรถนะที่ต้องการพัฒนาตามโปรแกรม
       คุณลักษณะที่ต้องการให้ผู้จัดการและหัวหน้างานมี
       กรอบความคิดเรื่องการพัฒนาผู้บริหาร
2. ดำเนินการพิจารณาสมรรถนะ (Competency) มาตรฐานสากล
       ตารางสมรรถนะ (Competency List)
       พิจารณารายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละสมรรถนะ
       คัดเลือกสมรรถนะที่สอดคล้องขององค์กร
       กำหนดจำนวนวันของการฝึกอบรมตามโปรแกรม
       ตัดสินใจเลือกสมรรถนะที่สำคัญที่สุด
3. สถาบันดำเนินการจัดทำ Proposal เพื่อนำเสนอรายละเอียด
       การจัดทำ Proposal นำเสนอ
       สรุปสมรรถนะที่องค์กรต้องการ
       วิทยากร & โค้ชจัดเรียงสมรรถนะตามโปรแกรม
       นำเสนอให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติ
4. ดำเนินการสอนตามโปรแกรมที่กำหนด
       ดำเนินการสอนตามโปรแกรม
       วิทยากร & โค้ชให้คำแนะนำเพิ่มเติม (Clinic)
       กระบวนการ Training & Group Coaching ให้เกิดความต่อเนื่อง
       ดำเนินการติดตามผลการอบรมหลังจากจบโปรแกรม 1 ครั้ง

คุณสมบัติเด่นและมีคุณค่าของโปรแกรมนี้
 องค์กรลูกค้ามีอิสระที่จะเลือกสมรรถนะที่เหมาะสมที่สุดด้วยตัวเอง
 กระบวนการสอนแนว T&GC ทำให้ผู้เรียนเกิดความต่อเนื่องในการเรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 โปรแกรมถูกออกแบบให้มีการทิ้งช่วงการเรียนรู้ ทำให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริงแล้วกลับมาทบทวน พร้อมรับคำปรึกษาจากวิทยากร & โค้ช
 การเลือกสมรรถนะที่สอดคล้องทำให้การเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
 กระบวนการของโปรแกรม ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
 การติดตามผลลัพธ์หลังจากจบโปรแกรม ทำให้สร้างความต่อเนื่องของโปรแกรมเพิ่มขึ้นได้อีก

    แชร์            แชร์