บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Workshop (Soft skill) ในการดำเนินการสอน
หน้าหลัก รวมวิทยากร อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
update 9 ธ.ค. 56
อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล

ประวัติการศิกษาและการฝึกอบรม

ปริญญาโท :  การตลาด - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี :  โทรคมนาคม - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ทักษะพิเศษ

การคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
การขาย, การบริการ, การตลาด
จิตวิทยามนุษย์
การคิดเชิงระบบ
การเจรจาต่อรอง
การดูลายมือเขียน

การวิเคราะห์ธุรกิจ
การบริหารจัดการองค์การ
การอ่านใจ
การโค้ชชิ่ง
การนำเสนอ

ความถนัด

การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด
การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบ เพื่อใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง
จิตวิทยา+เชิงโต้ตอบ คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

ทักษะการฝึกอบรม

การโค้ชชิ่ง
การสร้างแรงจูงใจ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
การขาย
การตลาด
การวิเคราะห์ความคิดและพฤติกรรม
การบริหารจัดการธุรกิจ

การสร้างแรงบันดาลใจ
การบริหารองค์กร
การใช้จิตวิทยามนุษย์
การบริการ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ
การลงทุน

หมวดหมู่สำหรับการฝึกอบรม

การโค้ชชิ่ง
การบริการ
การเปลี่ยนแปลง
แรงบันดาลใจ

การขาย
การตลาด
ความคิด
การสร้างแรงจูงใจ

วิทยากร-อาจารย์พิเศษให้หน่วยงานรัฐ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย

กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานครฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กระทรวงการคลัง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
ฯลฯ

ที่ปรึกษา (บางส่วน)

King Mongkut's University of Technology North Bangkok - ที่ปรึกษาด้านการตลาด
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม - วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการตลาด
Suan Sunandha Rajabhat University - ที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร
Muang Thai Management - ทรัพยากรบุคคล, กระบวนการทางธุรกิจ
AGR Product - การตลาด, การขาย, การบริหารองค์กร
Sommart Corporate & Service - การตลาด, การขาย, การบริการ, การบริหารองค์กร
NamNomThai - การตลาด, การขาย, การบริการ, การบริหารองค์กร
NK Printing Technologies - การขาย, การบริการ, การบริหารองค์กร
PangNguanLee - การขาย, การบริหารองค์กร
Investing - ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลให้กับลูกค้า

ประสบการณ์การขาย, การบริการ, การตลาด, การจัดการองค์กร, การบริหารโครงการ (บางส่วน)

Toyota
Mitsubishi
Mitsui O.S.K.Line
Triumph Motorcycles
Bangkok Bank
Krungsri Ayudhya Bank
Kasikorn Bank
Thai Military Bank
DT Group (Subsidiary of CP)
AF (Academy Fantasia)
Magnolias
The Ascott Hotel
Hard Rock Hotel
Bangkok Hospital
Siriraj Hospital
Sylvanian Restaurant

UOB Asset Management
Thai President Food (MaMa)
CPF
PTT
RS Promotion
Sino Thai Engineering
Construction
AIA Insurance
NEC
Pacific Internet
Canadoil Pipe
Goodyear Tire and Rubber
Bangkok Industrial Gas
AIS
TRUE
DTAC

 
บริษัทที่เข้ารับการฝึกอบรม (บางส่วน)

Advanced info service Public Company Limited (AIS)
Krung Thai Bank
Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives
Honda Access Asia & Oceania Company Limited
Toyota Nontaburi Company Limited
Navakij Insurance Public Company Limited o CIMB Principal Asset Management
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
National Health Security Office (NHSO), Thailand
Betagro (B. Foods Product International )
Smittivej Hospital
Nonthavej Hospital
Reed Tradex Company Limited
Colgate-Palmolive (Thailand) Company Limited
Thai Nisshin Technomic Company Limited
Land & House Public Company Limited
Home Product Center Public Company Limited (Hompro)
Bayer Thai Company Limited
Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
Covedient Public Company Limited
Picnic Corporation Public Company Limited
Kobelco & Materials Copper Tube Company Limited
ThaiSummit Laemchabang Auto Seats Company Limited
ThaiSummit Harness Company Limited
Laem Chabang International Terminal
BMCL Bangkok Metro Public Company Limited
TOT Public Company Limited
CAT Telecom Public Company Limited
PPT Public Company Limited
CPF Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
Ricoh Company Limited
The Ascott Hotel
Mitsubishi Motors Company Limited
Nissan Motor Company Limited
Voice of America (VoA)
Active Media Company Limited
Leo Burnet Thailand Company Limite
Aircraft Interior Systems Thailand Company Limited
Bureau of the Royal House Hold
Office of the Royal Development Project Board
B.K Plaster and Gypsum Corporation Company Limited
Idin9 Company Limited
Toyox Trading Company Limited
Royal Can Industries Company Limited
Networks 365 Company Limited
Macpro Express Company Limited
Saga Fastener (Thailand) Company Limited
Mitsiam Outsourcing Centre Asia Pacific Company Limited
Siam Cosmos Services Company Limited
Gleenline Synergy Company Limited
Kantana Media & Marketing Company Limited
OPG Tech Company Limited
The Expressway Authority of Thailand
Gen C Inspire Corporation Company Limited
Alucon Public Company Limited
Thai Steel Cable Public Company Limited
Thai O.P.P. Public Company Limited
Mahajak Development Company Limited
Surat Thani Beverage Company Limited
Emori (Thailand) Company Limited
E.C.U. Line (Thailand) Company Limited
Kubota Engine (Thailand) Company Limited
Verena International Company Limited
Siam Sanitary Fittings Company Limited
The Siam United Steel (1995) Company Limited
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฯลฯ  

หลักสูตรของอาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
 coaching หลักสูตร การบริหารจัดการคนเก่ง - หลักสูตร 1 วัน อบรม สัมมนา
 coaching หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานกับการบริหารทีมลูกค้าสัมพันธ์ - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตร 32 อุปนิสัยมัดใจลูกค้าของยอดนักขายมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร กลยุทธ์ผสานการขายและการตลาด - หลักสูตร 1 วัน อบรม สัมมนา
 coaching หลักสูตร การคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน อบรม สัมมนา
 coaching หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การบริหารจัดการความรู้ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การบริหารศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ระดับมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตร การพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมศักยภาพสำหรับผู้บริหาร - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การพัฒนาองค์กรด้วยพนักงานสัมพันธ์ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การเพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การวางระบบบริหารผลงานให้สัมฤทธิ์ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร จิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร ทักษะสำหรับการเป็นผู้นำ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร ทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร เทคนิคการขายและบริหารจัดการลูกค้าแบบประชิดตัว - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร เทคนิคการขายและปิดการขายเชิงรุก (Sales Manager) - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร เทคนิคการขายและปิดการขายเชิงรุก (Salesperson) - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มคุณค่าในการขายให้กับตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร เทคนิคการสร้างทีมงานให้ประสบผลสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร บริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร ปลุกยักษ์พิชิตการขาย - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคน 7 ประการ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร ยกระดับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร ศาสตร์ในการพัฒนาและสร้างสรรค์วาทะในงานบริการ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร เสริมสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพในงาน ด้วย EQ-IQ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การบริหารทีมขายให้ทะลุเป้า (สำหรับผู้จัดการทีมขาย) - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การบริหารทีมขายให้ทะลุเป้า (สำหรับผู้จัดการทีมขายที่เน้นบริการ) - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การนำเสนองานระดับมือโปร - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การนำเสนองานระดับมือโปร - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบริการอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การบริการระดับมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การพัฒนาทีมงานขายให้ประสบความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การขายและการบริการอย่างที่ปรึกษา - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร บุคลิกภาพของพนักงานขายระดับมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|