แบบประเมิน การทำงานเชิงรุกและการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต

Proactive Working & Growth Mindset Assessment License by Entraining

ทำแบบทดสอบ

แบบประเมิน “การทำงานเชิงรุกและการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Proactive Working & Growth Mindset)” สำหรับ ประเมินตัวเอง

การทำงานเชิงรุก (Proactive Working) และการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)ทำให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ในทุกๆสถานการณ์ เพราะช่วยทำให้เรามีแนวทางในการขยายขอบเขตความสามารถของตัวเอง เพื่อค้นหาแนวทางใหม่ๆไปสู่เป้าหมายที่ต้องการพร้อมยินดีปรับเปลี่ยนตัวเองให้ออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคย (Comfort Zone)ได้โดยไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิม ๆ

การประเมินตัวเองด้วยแบบทดสอบนี้ เพื่อสำรวจกรอบความคิดในการทำงานของตัวเองกับสถานการณ์ต่างๆ ด้วยแนวความคิดและวิธีการอย่างไร นำไปสู่การพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่การบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผลการประเมินเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้น

  ลงทะเบียนทำแบบทดสอบ

 กติกา กรุณาอ่านก่อนเข้าทำแบบทดสอบ
  1 แบบทดสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ
  2 โปรดพิจารณาเลือกข้อที่เหมาะสมมากที่สุดเพียง 1 ข้อย่อยในสถานการณ์ต่อไปนี้
  3 เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จสิ้นระบบจะแสดงผลลัพธ์ และจะทำการส่งผลลัพธ์ย้อนหลังไปยัง Email ที่ท่านระบุ