หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล - Public Course
(Effective Planning & Monitoring)

หน้าแรก / บริการของเรา / Public Course / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Planning & Monitoring)

หลักสูตรสถาบันในรูปแบบ Public Course

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

เปิดอบรม 23 กุมภาพันธ์ 2566 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท / ท่าน

หลักการและเหตุผล
การบริหารงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ บรรลุเป้าหมายขององค์กร ควรให้ความสำคัญกับการวางแผนงาน (Planning) ควบคุมงาน (Controlling) และติดตามงาน (Monitoring) อย่างมีระบบ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ลดการสูญเสียทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
หัวหน้างานควรให้ความสำคัญกับการวางแผนและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น.....
      เครื่องมือกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
      เครื่องมือการวางแผนงานตามทรัพยากรที่มีอยู่
      เครื่องมือการวางแผนและติดตามงาน
      เครื่องมือบริหารแผนงานอย่างมีประสิทธิผล
      เครื่องมือบริหารโครงการโดยภาพรวม
หลักการบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย โดยการให้ความสำคัญกับการวางแผนและติดตามงาน พร้อมแก้ปัญหาได้อย่างทันที ควรมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน เพื่อให้การติดตามงาน (Monitoring) เกิดความต่อเนื่องและสามารถทำงานเชิงรุก (Proactive Working) ไม่ได้รอแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียว

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการและแนวทางการบริหารงานให้ได้ตามแผนอย่างต่อเนื่องไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถกำหนดแนวทางบริหารงานตามแผนและติดตามงานได้ทันท่วงที ไม่ได้รอให้ปัญหาเกิดขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการบริหารงานต่างๆ สามารถนำมาใช้บริหารจัดการงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างรูปแบบการทำงานเชิงรุกของตัวเองได้ใน Style ตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน
      การตั้งเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
      การวางแผนปฏิบัติงานที่แม่นยำ (Planning)
      การตรวจติดตามงานอย่างต่อเนื่อง (Monitoring)
      การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
      Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน
การวางแผนงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับเป้าหมาย
      หลักพื้นฐานของการวางแผนงาน
      กระบวนการในการวางแผนงานให้เกิดประสิทธิผล
      การกำหนดหน่วยวัด (KPI) ที่ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมาย
      การปฏิบัติงานตามแผนเชิงกลยุทธ์
      การควบคุมและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
      การบริหารจัดการงานเชิงรุก
      Workshop : การวางแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
เครื่องมือในการวางแผนงานและติดตามงาน (Planning & Monitoring)
      การวางแผนงานตามทรัพยากรที่มีอยู่ (Planning Standard Form)
      การวางแผนและติดตามงาน (PDCA)
      การจัดลำดับความสำคัญของงานในการปรับเปลี่ยนแผน (สำคัญ-เร่งด่วน)
      การบริหารแผนงานด้วยตารางโครงการ (Project Management)
      การใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
      Workshop : การประยุกต์ใช้เครื่องมือกับสถานการณ์จริง
กระบวนการวางแผน ควบคุมและติดตามงานอย่างเป็นระบบ
      การสั่งงาน (Ordering) ควบคุม (Controlling) และติดตาม (Monitoring)
      การรายงาน (Reporting) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (Analysis)
      การประชุมเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Daily Meeting)
      การบริหารจัดการงานเชิงรุก (Proactive Working)
      Workshop : การสร้างกระบวนการวางแผนและติดตามงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานปฏิบัติการ                 
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

แนวทางการอบรมของหลักสูตร
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      การบรรยายเนื้อหา 
      Work shop สร้างสถานการณ์ 
      เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน