Public Course 2562 การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ

(Problem Solving & Decision Making)

หน้าแรก / บริการ / Public Course 2562 / การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ

เปิดอบรม 23 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท

โปรโมชั่น
1. สมัครสมาชิก ลด 10% (สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่)
2. อบรม 4 จ่ายเพียง 3 ท่าน

“มองปัญหาได้กระจ่าง ตัดสินใจได้ประโยชน์”

หลักการและเหตุผล
ปัญหามีเกิดขึ้นได้กับทุกองค์กร และเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ หลายปัจจัย ปัญหาแต่ละรูปแบบที่เกิดขึ้นสามารถส่งผลเสียต่อองค์กรและบุคลากรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากปล่อยปัญหานั้นให้ยืดต่อไปเรื่อยๆ การแยกแยะวิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่งปัญาหาจึงมีความสำคัญ ที่จะช่วยให้พนักงานสามารถมองเห็นถึงความชัดเจนว่าจะต้องเลือกวิธีการตัดสินใจเช่นไร จึงจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อทีมงานและต่อองค์กร 
การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอาจเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก หากพนักงานไม่ทราบถึงเหตุแห่งปัญหาที่ชัดเจนได้ ก็จะไม่สามารถสร้างช่องทางเลือกการตัดสินใจต่อปัญหานั้นๆที่ดีที่สุดได้เช่นกัน 
ดังนั้นพนักงานจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ อย่างมีกระบวนการที่ถูกต้อง และมีทักษะและกลยุทธ์ที่จำเป็นอื่นประกอบ เพื่อให้ผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจนั้นๆออกมาดีที่สุด มีประโยชน์ที่สุด มีโอกาสมากที่สุด ให้กับทีมงานและองค์กร

“ปรับแนวคิดการวิเคราะห์แก้ปัญหา แล้วคุณจะพบว่าทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ไม่ยาก”

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างแนวความคิดในการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์และสร้างสรรค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ ในการปฎิบัติงานจริง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเทคนิคในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ ให้เกิดประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาร่วมกันภายในทีม
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพทั้งทีมงานและตัวบุคคลในการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ รวมถึงการวางแผนปฏิบัติอย่างมีขั้นตอน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เรียนรู้ถึงปัญหาที่ต้องมาพร้อมกับการตัดสินใจเสมอ
เรียนรู้และเข้าใจถึงความหมายของการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
เข้าใจถึงความเป็นหนึ่งเดียว ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อปัญหา
วิเคราะห์ภาพรวมของปัญหาและการแบ่งประเภทของปัญหา
กระบวนการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ อย่างเป็นระบบสำหรับทีมงาน
เทคนิคในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
เทคนิคในการหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
องค์ประกอบและปัจจัยต่อการตัดสินใจ
วิเคราะห์การตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์
หลุมพลางของการตัดสินใจ
การสร้างทางเลือกในการตัดสินใจ ปัจจัย ผลกระทบ ผลลัพธ์ที่ได้
การวางแผนปฎิบัติหลัก แผนปฎิบัติสำรอง
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ
      ให้โจทย์การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการตัดสินใจ
      นำเสนอถึงการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
      วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้
สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
 การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร
 ผู้จัดการ
 หัวหน้างาน
พนักงาน

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง)
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ


ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 086-303-6747 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้า

โดย อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
วันที่ 23 สิงหาคม 2562

หลักสูตร สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 20 สิงหาคม 2562

หลักสูตร สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : วิเคราะห์การวิเคราะห์การแก้ปัญหา

แสดงความคิดเห็น