หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารและการจูงใจเพื่อลดข้อขัดแย้ง - Public Course

หน้าแรก / บริการของเรา / Public Course / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารและการจูงใจเพื่อลดข้อขัดแย้ง

หลักสูตรสถาบันในรูปแบบ Public Course

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

เปิดอบรม 22 มีนาคม 2566 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท / ท่าน

หลักการและเหตุผล
การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดการทำงานเป็นทีม (Team Work) การพัฒนาให้บุคลากรมีทักษะการสื่อสารและการจูงใจที่ดีในการติดต่อ ประสานงานกันภายในทีมและภายนอกทีม ย่อมทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเป็นอย่างมาก
ทักษะที่สำคัญของการสื่อสารและการจูงใจที่ดี เช่น...
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ (Mindset)
      อบรม สัมมนา การสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน (Rapport)
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์ (Questioning)
      อบรม สัมมนา การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
การประยุกต์ใช้การสื่อสารและจูงใจ เพื่อลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้เกิดประสิทธิผลของงานเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องพัฒนาให้บุคลากร สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพราะการทำงานร่วมกันย่อมมีแนวความคิดที่ต่างกันโอกาส เกิดข้อขัดแย้งจึงมีสูง หากทุกคนช่วยกันสื่อสาร เพื่อลดข้อขัดแย้งก็จะทำให้องค์กรพัฒนาผลงานได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการที่สำคัญของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์, การจูงใจผู้อื่นและการบริหารความขัดแย้งแล้วสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ ของการสื่อสารที่ดีและจูงใจผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองในการพัฒนาการสื่อสารที่ดีได้ด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการพัฒนาตัวเองกับสถานการณ์จริงและนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงจนกลายเป็นธรรมชาติใหม่

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ดี
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการลดข้อขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการสื่อสาร จูงใจด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดที่ดีเกี่ยวกับการสื่อสารและการจูงใจ
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
      อบรม สัมมนา Workshop : เทคนิคการสื่อสารและการจูงใจของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การสื่อสารสร้างสัมพันธ์และการจูงใจ
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการจูงใจอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติของนักสื่อสารที่ดี
      อบรม สัมมนา ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน (Rapport)
      อบรม สัมมนา ทักษะการใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์ (Questioning)
      อบรม สัมมนา ทักษะการรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
      อบรม สัมมนา ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะของตัวเอง
การสื่อสารและจูงใจเพื่อลดข้อขัดแย้งภายในทีม
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจสาเหตุของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา การบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ (Conflict Management)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสื่อสาร ลดข้อขัดแย้งทันที
      อบรม สัมมนา การสร้างแนวความคิดที่ดีเกี่ยวกับการขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา Workshop : การประยุกต์ใช้การสื่อสาร ลดข้อขัดแย้ง
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน