Public Course ความมั่งคั่งสร้างได้ด้วยการวางแผนการเงินของคุณ มดงานสร้างตัว

(Wealth By Yourself)

หน้าแรก / บริการ / Public Course 2563 / ความมั่งคั่งสร้างได้ด้วยการวางแผนการเงินของคุณ มดงานสร้างตัว

เปิดอบรม 21 ตุลาคม 2563 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท

โปรโมชั่น
1. สมัครสมาชิก ลด 10% (สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่)
2. อบรม 4 จ่ายเพียง 3 ท่าน

หลักการและเหตุผล
1. การที่คนไทยประสบภาวะเรื่องของหนี้สินและการขาดทักษะความรู้เรื่องวินัยการเงินการออมการใช้ชีวิต การมีความสุขอยู่กับปัจจุบันเพียงชั่วครู่แต่ไม่เคยมองความสุขอนาคตระยะยาว
2. โครงสร้างประชากรไทยกำลังเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์” ในอัตราที่เร็วมาก ความสำคัญ พบว่า ผู้สูงอายุมากกว่า 80% มีเงินไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพในวัยหลังเกษียณ
3. ปัญหาหนี้สินของประชาชนส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่มีความรู้ ความไม่เข้าใจ เรื่องการวางแผนการเงินซึ่ง ระบบการเรียนการสอนเรื่องการเงิน การออม ของการศึกษาในประเทศไทย ไม่ได้ถูกบรรจุเข้าไว้ในระบบการศึกษา ทั้ง ๆ ที่เป็นส่วนที่สำคัญสำหรับอนาคตเยาวชนไทย
4. จากผลการสำรวจของธนาคารแห่งประเทศไทย จุดอ่อนที่ต้องพัฒนาทุกช่วงวัย (Generation) ส่วนใหญ่ยังไม่มีเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว และขาดการบริหารจัดการเงินที่ดี

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความรู้เรื่องการเงินและหลักการวางแผนการเงินได้เป็นอย่างดี นำไปปฏิบัติกับตนเองในสไตล์ของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม
2.เข้าใจหลักการออม
3.เข้าใจหลักการของการบริหารหนี้และรู้หลักการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
4.เข้าใจธรรมชาติของเงินที่นำมาซึ่งความโลภ หายนะ หรือการตระหนักรู้ภัยทางการเงินทั้งภายในตนและปัจจัยภายนอกที่ต้องเท่าทัน
 
เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. การวางแผนการเงิน เราลิขิตได้
        1.1.ความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน
        1.2.องค์ประกอบของการวางแผนทางการเงิน
        1.3.การกำหนดเป้าหมายการวางแผนการเงิน เปรียบเสมือนการวางแผนชีวิต
        1.4.กลยุทธ์การวางแผนการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมาย
        1.5.การวิเคราะห์ Wealth Gap Analysis
               Workshop
                Mapping แผนที่ชีวิต
                VDO สร้างแรงบันดาลใจ
                Story Coaching
2. กับดักทางความคิด หลุมพรางทางการเงิน
        2.1.สำรวจเป้าหมายของตนเองและหลุมพรางทางการเงิน
        2.2.กับดักทางความคิดเรื่องการใช้จ่าย
               Workshop
                การเล่ากับดักความคิดของตนเอง
                Role Play แนวทางพัฒนาปรับเปลี่ยนคำว่า กับดัก หรือหลุมพราง เป็นแนวความคิดใหม่ ที่ช่วยให้แนวทางการใช้จ่ายทรงประสิทธิภาพสูงสุด ตามสไตล์ตนเอง
3. การหารายได้เพิ่มและเทคนิคการออมเงินที่ทรงประสิทธิภาพ
        3.1.ออมก่อน รวยกว่า มหัศจรรย์ของเวลา ผลของดอกเบี้ยทบต้น
        3.2.เทคนิคมหัศจรรย์หมายเลข 9 เลขแห่งความมั่งคั่ง (ตัวอย่างการออม)
                Role Playing : การเล่าประสบการณ์การออมเงินของแต่ละคน
4. บริหารหนี้ อย่างฉลาดและเท่าทัน
        4.1.หลักการบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพ
        4.2.ใช้บัตรเครดิตอย่างฉลาด
                Role Playing : การเล่าประสบการณ์การแก้ปัญหา การจัดการหนี้ของตนเอง
                VDO :เรื่องจริงจากพนักงานบริษัทจากคนที่มีปัญหาหนี้สิน สามารถสร้างฐานะได้ด้วยตนเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)
กรอบความรู้และกรอบความคิด
      เทคนิคการสร้างความมั่งคั่ง AFFLUENCE
      ข้อที่ 1 เชื่อว่า หากแม้นคนที่ขยันหาเงินได้มาก มีความรู้เรืองการเงินมากแต่ถ้าไม่มีกรอบความคิดที่ดี ก้ไม่สามารถค้นพบความมั่งคั่งทางการเงินได้
      ข้อที่ 2 เชื่อว่า หากแม้นมีความรู้ในการหาเงินมาก แต่ไม่มีองค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินเลย ความมั่งคั่งก็ไม่อาจเกิด หรือเติบโตทางด้านความมั่งคั่งช้า จึงมีที่มา สามฐาน สองเสา สามห่วง ( ตามภาพ)

สามฐานประกอบด้วย
      ฐานแรก Cash Flow Management
      ฐานที่สอง Saving Management
      ฐานที่สาม Debt Management

สองเสา
      เสา 1 Risk Management
      เสา 2 Investment Management กรอบความคิด และทัศนคติ สามห่วง ประกอบด้วย ขยัน อดทน และมีวินัย (Intelligent Tolerance Discipline)


แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
      การอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็นการสำรวจตัวเอง การตั้งคำถามที่มีคุณภาพและสามารถวางแผนทางการเงินตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
การบรรยายเนื้อหาที่จำเป็นควรรู้สำหรับการนำไปใช้วางแผนการเงินเสมือนการวางแผนชีวิต
Work shop สร้างสถานการณ์
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
การปฏิบัติสามารถมีแนวทางการลงทุนตามที่ตนเองชอบ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
บุคคลที่สนใจการบริหารการเงินส่วนบุคคล บริหารหนี้ เพิ่มเงินออม
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างานระดับต้น

อาจารย์ สิริลักษณ์ ยิ่งจอหอ
ที่ปรึกษาอิสระด้านการเงิน การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 086-303-6747 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน

หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 6 ตุลาคม 2563

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 9 ตุลาคม 2563

3,500 บาท

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน

อ. วราภรณ์ โหมดวิจิตร
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การวางแผนการเงินหลุมพรางทางการเงินเทคนิคการออมเงิน

แสดงความคิดเห็น